EU:n uusiutuvan energian tavoitteet ja lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu) eli ns. RED II annettiin 11 päivänä joulukuuta 2018 ja se on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

RED II:ssa säädetään sitovasta unionin yleistavoitteesta, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus on vähintään 32 prosenttia unionin energian kokonaisloppukulutuksesta vuonna 2030. Jäsenvaltiot ovat asettaneet kansalliset panoksensa unionin yleistavoitteen saavuttamiseksi osana jäsenvaltioiden yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia hallintomalliasetuksessa (EU) 2018/1999 vahvistetun hallintoprosessin mukaisesti. Suomi on ilmoittanut tavoittelevansa vähintään 51 %:n uusiutuvan energian osuutta vuonna 2030.

Ajankohtainen tilanne teemoittain löytyy valtioneuvoston hankeikkunasta.

TEM016:00/2019: Uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerien kansallista toimeenpanoa selvittävä työryhmä

TEM039:00/2019: Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

TEM069:00/2019: Uusiutuvan energian direktiivin lupamenettelyiden organisointia ja kestoa koskevien vaatimusten kansallista toimeenpanoa selvittävä työryhmä

TEM040:00/2019: Hallituksen esitys laiksi energian alkuperätakuista

TEM088:00/2019: Hallituksen esitys laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitoksien lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

TEM089:00/2019: Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi 

Lisätietoja: Pekka Grönlund