Kysymyksiä ja vastauksia älykkäästä sähköjärjestelmästä

Mikä on älyverkko?

Älyverkko eli älykäs sähköjärjestelmä tarkkailee sähkön virtaamista ja optimoi jatkuvasti sähkön kulutusta ja tuotantoa. Sen avulla sähkö voidaan tuottaa ja kuluttaa aina siellä, missä se kulloinkin on kannattavinta. Näin älyverkko mahdollistaa myös kustannustehokkaan siirtymisen kohti hajautetumpaa ja vähähiilistä sähköjärjestelmää. Lisäksi älyverkko toimii alustana uusille, innovatiivisille sähköön liittyville palveluille. Se myös tarjoaa pienkuluttajille entistä enemmän sähkön tuotantoon ja kulutukseen liittyviä valinnanmahdollisuuksia.

Miksi älyverkkoa tarvitaan?

Älyverkko auttaa sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämisessä. Sähköjärjestelmä on suurten muutosten edessä, kun uusiutuva, sään mukaan vaihteleva tuotanto muuttaa sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden toimintalogiikkaa. Sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava joka sekunti tasapainossa.

Nykyisin säädetään pääosin tuotantoa vastaamaan kulutusta, mutta vaihtelevan tuotannon lisääntyessä myös kulutusta joudutaan säätämään yhä enemmän, jotta tehotasapaino säilyisi. Hajautetuista tuotanto-, kulutus- ja varastointiresursseista koostuvaa monimutkaista kokonaisuutta ei voida hallita ilman automatiikkaa ja tehokkaampaa tiedonvaihtoa eri osapuolten kesken.

Mitä älyverkko tarkoittaa käytännössä tavalliselle sähkönkuluttajalle?

Älyverkkojen avulla sähkönkuluttaja saa lisää vaikutusmahdollisuuksia ja hän voi osallistua nykyistä helpommin sähkömarkkinoille. Asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa sähkönkulutuksen kokonaiskustannuksiin ja tehdä erilaisia arvovalintoja energian käytössään. Kuluttaja voi esimerkiksi tarjota sähkölämmityksen tai sähköauton latauksen automaattista ohjaamista sähkömarkkinoille, jolloin hän hyötyy hetkellisestä sähkönkulutuksen muuttamisesta rahallisesti ilman, että asumismukavuus kärsii.

Miksi TEM on perustanut älyverkkotyöryhmän?

Sähkömarkkinoiden murros ja älyverkkojen tuleminen vaatii usean eri toimijan yhteispeliä, sillä muutokset vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan. Työryhmässä mietitään linjauksia älyverkkoihin liittyviin keskeisimpiin toimintamalleihin.

Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista sekä selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Keitä älyverkkotyöryhmään kuuluu?

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän puheenjohtaja on ylitarkastaja Tatu Pahkala ministeriön energiaosastolta. Sen jäsenet edustavat laajasti toimialan eri sidosryhmiä: sähkön kuluttajia, sähkön tuottajia ja myyjiä, kantaverkkoyhtiötä ja jakeluverkkoyhtiöitä, energiavirastoa ja tutkimuslaitoksia.

Työryhmän jäsenet ovat: Jukka Kaakkola (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), Bettina Lemström (työ- ja elinkeinoministeriö), Suvi Lehtinen (Energiavirasto), Riina Heinimäki (Energiateollisuus ry.), Toivo Hurme (Paikallisvoima ry.), Pertti Järventausta (Tampereen teknillinen yliopisto), Kaisa Kettunen (Kiinteistöliitto ry.), Pasi Kuokkanen (Suomen ElFi ry.), Risto Lindroos (Fingrid Oyj), Juha Marjeta (Lähienergialiitto ry.), Jarmo Partanen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Kaija Savolainen (Omakotiliitto ry.). Työryhmän sihteereinä toimivat Heidi Uimonen (Fingrid Oyj) ja Ville Väre (Energiavirasto).

Työryhmän pysyvät asiantuntijat ovat Johanna Haverinen (Keravan Energia Oy, Paikallisvoiman asettama myyjän edustaja), Malkus Lindroos (Vattenfall Oy, Energiateollisuuden asettama myyjän edustaja), Markku Hyvärinen (Helen Sähköverkko Oy, Energiateollisuuden asettama jakeluverkkojen edustaja), Lasse Konttinen (Caruna Oy, Energiateollisuuden asettama jakeluverkkojen edustaja), Jouni Pylvänäinen (Elenia Oy, Energiateollisuuden asettama jakeluverkkojen edustaja) ja Marko Silokoski (Rauman Energia Oy, Paikallisvoiman asettama jakeluverkkojen edustaja).

Mikä on työryhmän aikataulu?

Työryhmä asetettiin syyskuussa 2016 kahdeksi vuodeksi. Työryhmä julkaisi väliraporttinsa 9.10.2017 ja lopullisen mietintönsä 24.10.2018.

Mistä saa lisätietoa?

Älyverkkotyöryhmän työskentelyn perustana toimii työryhmässä hyväksytty älyverkkovisio. Lisätietoa älyverkosta ja älyverkkotyöryhmän työskentelystä saa myös työryhmän puheenjohtajalta (Tatu Pahkala).