Innovatiiviset julkiset hankinnat innovaatiopolitiikan välineenä

Julkisia hankintoja tehdään vuodessa noin 35 miljardilla eurolla. Kuntien ja kuntayhtymien osuus tästä on 2/3 eli noin 23 miljardia euroa ja valtiosektorin osuus 1/3 eli noin 12 miljardia euroa. Julkisten hankintojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 15 prosenttia. On tärkeää, että tämä taloudellisesti merkittävä osa julkisen sektorin toimintaa hyödynnetään myös keinona vauhdittaa yhteiskunnan ja talouden kehitystä kohti kestävää kasvua.

Innovatiivisella julkisella hankinnalla tarkoitetaan uuden tai merkittävästi parannetun tavaran tai palvelun hankintaa, jolla parannetaan julkisen palvelun tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja/tai vaikuttavuutta.  

Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan edesauttaa esimerkiksi vähäpäästöisten teknologioiden kehitystä, ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vauhdittaa kiertotaloudessa tarvittavien liiketoimintamallien kehittämistä. Samalla julkinen sektori kannustaa yrityksiä t&k- ja innovaatiotoimintaan, nopeuttaa uusien ratkaisujen leviämistä ja yritysten kasvua. Hankkimalla laajasti uusia ratkaisuja, julkinen sektori voi edistää referenssimarkkinoiden ja viennin kehitystä. 

Esimerkkejä kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista löytyy KEINOn ja Business Finlandin sivuilta.

Hallitusohjelman innovatiivisten julkisten hankintojen tavoitteet

Hallitusohjelma sisältää strategisen tavoitteen: Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä. Tavoitteen toteuttamiseksi lisätään innovatiivisten hankintojen käyttöä ja kehitetään sitä kautta palveluja, luodaan kasvua ja mahdollistetaan referenssimarkkinoiden kehittymistä. Hallitusohjelma sisältää myös tavoitteen innovatiivisten hankintojen määrään kasvattamisesta 10 prosenttiin julkisista hankinnoista vaalikauden loppuun mennessä.

Suurimmat haasteet toimeenpanossa liittyvät

  1. hankintojen osaamiseen ja johtamiseen
  2. hankintojen hyödyntämiseen strategiatavoitteiden toteutuksessa ja
  3. yhteistyöhön yritysten kanssa.

Hallitusohjelman tavoitteiden toteutukseen on TEM:n johdolla valmisteltu toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmalla toteutetaan myös kansallisen hankintastrategian innovaatiotavoitteita. Tausta-asiakirja täydentää toimenpidesuunnitelmaa.

Lisää tietoa aiheesta:

Hankinta-Suomi – julkiset hankinnat vaikuttavammiksi 
Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen hankintastrategian toimeenpanosta 
Business Finlandin rahoitustuki  
VTV:n raportti innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa 
OECD:n raportti: Public Procurement for Innovation 
VNTEAS raportti: Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen  
Euroopan komission raportti julkisten hankintojen strategisesta käytöstä jäsenmaissa  
TEAS-selvityshanke käynnissä kestävien ja innovatiivisten hankintojen riskien jakamisesta   

Lisätietoja:

Kirsti Vilén, Jaana Räsänen