Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.12.2016 13.40

Työ- ja elinkeinoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938

Asia
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua valtioneuvoston asetusta ja vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annettua valtioneuvoston asetusta Yritystoiminnan voimakkaan kansainvälistymiskehityksen seurauksena on tarvetta muuttaa suomalaisen intressin sisältöä nykyistä joustavammaksi ja vastaamaan kansainvälistyskehityksen yritystoiminnalle asettamiin haasteisiin. Suomalaisen intressin vaatimuksen esitetään täyttyvän vientiluotto- ja korontasaustoiminnassa sekä vientitakuutoiminnassa tilanteessa, että Suomessa rekisteröidyn yhteisön toiminta kokonaisuutena arvostellen hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa. Yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi esitetään, että valtion erityisrahoitusyhtiö, Finnvera Oyj, ja Suomen Vientiluotto Oy voivat pyytää työ- ja elinkeinoministeriön lausunnon siitä, että yhteisön toiminta hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa. Lisäksi ehdotetaan, että suomalaisen intressin vaatimus vientiluotto- ja korontasaustoiminnassa sekä vientitakuutoiminnassa yhdenmukaistetaan siltä osin, kuin rahoitusvälineen erityisluonteesta ei aiheudu tarvetta erilaiseen sääntelyyn. Soveltamiskäytännössä usein samaan rahoituskokonaisuuteen joudutaan soveltamaan sekä vientiluottoja ja korontasausta että vientitakuita koskevia suomalaisen intressin säännöksiä. Koska vientiluottojen ja korontasauksen suomalaista intressiä koskevat säännökset otetaan valtioneuvoston asetukseen, kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun asetuksen suomalaista intressiä koskevat säännökset tarpeettomina. Asetukset ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja asetuksen vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Suomalaisen intressin nykyistä joustavampi sääntely voi arvion mukaan lähitulevaisuudessa jonkin verran lisätä rahoituskysyntää. Tämä johtuu siitä, että nykyinen vientihankkeen rahoitusta koskeva kotimaisuusasteeseen perustuva tulkinta on voinut estää joidenkin hankkeiden rahoittamista sen vuoksi, että kotimaisuusaste on jäänyt liian alhaiseksi. Pitemmällä tähtäimellä muutokset helpottavat kansainvälisten vientiyritysten rahoituksen saamista ja siten vaikuttavat myönteisesti vientihankkeiden rahoitukseen. Ehdotetut muutokset asetuksiin yhtenäistäessään suomalaisen intressin määrittelyä toisaalta vienti- ja alusluottojen sekä korontasauksen ja toisaalta vientitakuiden kannalta vähentävät rahoitushakemuksiin liittyviä vientiyritysten selvitystarpeita ja tehostavat päätöksentekoa. Ehdotukset vähentävät menettelyistä aiheutuvaa hallinnollista työtä.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen