Työsopimuksen tekeminen

Työsopimuksen muoto ja kesto

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti. Suositeltavaa on, että työsopimus tehdään kirjallisesti. Työsopimus on joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen työnantajan aloitteesta edellyttää aina perusteltua syytä esim. sijaisuutta tai työn kausiluonteisuutta. Työntekijän pyynnöstä työsopimus voidaan aina tehdä määräaikaisena.

Koeaika

Työsopimukseen voi sisältyä koeaika. Koeajan pituus on pääsääntöisesti neljä kuukautta. Sen aikana kumpi tahansa osapuoli voi työsopimuslaissa säädettyjä päättämisperusteita noudattamatta purkaa työsopimuksen.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää koko sopimuskauden ajan. Määräaikainen työsuhde päättyy sovitun määräajan päättyessä tai sovitun työn tultua tehdyksi. Ennen sopimuskauden päättymistä määräaikainen työsopimus voidaan päättää ainoastaan purkuperusteella.

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos niitä ei ole määritelty kirjallisessa työsopimuksessa. Tällaisia ehtoja ovat mm.

  • työsuhteen alkamisaika
  • määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
  • työntekijän työtehtävät
  • työntekopaikka
  • palkan tai muun vastikkeen määräytymisen peruste
  • säännöllinen työaika
  • vuosiloman määräytyminen
  • irtisanomisaika tai sen määräytyminen sekä
  • työhön sovellettava työehtosopimus.

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger