TEMatiikkaa-blogi

Nuorten Ohjaamot: yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Janne Savolainen Julkaisupäivä 28.11.2018 14.36 Blogit TEM

Nuorten syrjäytyminen on yhteinen haaste meille kaikille. Yksikään toimija tai sektori ei pysty ratkaisemaan ongelmaa yksin, vaan tarvitsemme yhteistyötä. Ohjaamot ovat tästä oiva esimerkki.

Nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimijoiden määrä ja toimijakentän osittainen vaikeaselkoisuus ovat nousseet viime aikoina keskusteluun. Syrjäytymistä ehkäiseviä toimia rahoitetaan eri kanavia käyttäen, ja sekä toimijoita että toimintamuotoja on runsaasti. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa eri toimintojen vaikuttavuutta on vaikea arvioida kokonaisuutena.

Haasteista huolimatta on otettu monia askeleita oikeaan suuntaan. Esimerkiksi Me Säätiö ja THL ovat tehneet hyvää työtä rekisteritiedon jalostamisessa ja mahdollistaneet osaltaan paremmat välineet tiedolla johtamiseen. Hallinnonrajat ovat liudentuneet myös ministeriöissä. Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö toimivat tiiviissä yhteistyössä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nuorten yhden luukun palvelupisteet, Ohjaamot, ovat yksi esimerkki ministeriöiden yhteistyöstä ja toiminnan jatkuvuudesta. Ohjaamojen valmistelu alkoi edellisen hallituksen aikana, ja tällä hallituskaudella toiminta on vahvistunut ja laajentunut merkittävästi.

Kun nuorille suunnattuja palveluita suunnitellaan, on avainasemassa nuorten itsensä kuuleminen.

Ohjaamoiden ajatuksena on muodostaa alusta, jolta julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajat voivat yhteistyössä tarjota nuorten hyvinvointia, koulutusta ja työllisyyttä tukevia palveluitaan. Tavoitteena ei ole ollut luoda uutta toimijaa, vaan koota olemassa olevia toimijoita ja resursseja yhteen. Nuori saa yhdestä paikasta tarvitsemansa palvelut ilman virastosta toiseen juoksemista.

Kynnyksetöntä ja monialaista palvelua nuorille

Hallitus päätti keväällä 2017 puoliväliriihessään toimenpiteistä nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi, mukaan lukien Ohjaamoiden vakiinnuttamisesta. TEM nimitti hallituksen linjausten mukaisesti valtakunnallisen ohjausryhmän määrittelemään Ohjaamoiden tavoitteet ja seuraamaan toiminnan vaikuttavuutta.

Ohjausryhmä* päivitti ensitöikseen ohjaamotoiminnan perusteita määrittävät linjaukset. Ohjausryhmä pitää keskeisenä, että myös jatkossa

  1. Ohjaamo on alusta, jolta eri toimijat tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

  2. Toiminta on kynnyksetöntä, eikä leimaa asiakasta. Ohjaamossa on siis voitava asioida myös ilman ajanvarausta sekä nuoren niin halutessa ilman henkilötietojen kirjausta.

  3. Nuorten osallisuus toiminnan kehittämisessä on suunnitelmallista.

  4. Ohjaamon tunnistaa yhteisestä visuaalisesta ilmeestä.

Ohjaamotoiminnan perusteet vaikuttavat muun muassa siihen, miten valtakunnalliset tukitoimet kohdentuvat jatkossa.

Nuorten luottamus ja kuunteleminen keskiössä

Ohjaamoja on kaikkiaan jo 60 eri puolilla maata. Ohjaamo-verkosto tarjoaa kaikille toimijoille yhteisen alustan nuorisotakuun tavoitteiden toteuttamiseen. On tärkeää, että nuoret voivat luottaa yhteiskunnan tarjoamien palvelujen toimivuuteen silloin, kun he tarvitsevat apua ja tukea.

Kun nuorille suunnattuja palveluita suunnitellaan, on avainasemassa nuorten itsensä kuuleminen. Järjestelmällinen nuorten osallistaminen näkyy myös Ohjaamoista kerätyssä palautteessa. Nuoret ovat antaneet kiittäviä arvioita saamalleen palvelulle koko Ohjaamoiden olemassa olon ajan. Pidetään yhdessä huolta, että näin on jatkossakin.

Janne Savolainen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

 

*) Ohjausryhmässä edustetut tahot: TEM, STM, OKM, ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan maakunta (TE-toimisto), Hämeen TE-toimisto, Kela, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopistosta, Kohtaamo-koordinaatiohanke, Oulun kaupunki, Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, EK, SAK, STTK, Akava, Soste, Allianssi, Me-Säätiö ja Helsingin Diakonissalaitos

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.