Yrittäjyysstrategian laatiminen

TEM021:00/2018 Kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut 16.2.2018 selvityshenkilöiksi Jussi Järventauksen ja Henrietta Kekäläisen laatimaan ehdotuksen hallituskausien yli ulottuvaksi yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi 7.9.2018 mennessä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM021:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.2.2018 – 7.9.2018

Asettamispäivä 16.2.2018

Yhteyshenkilö
Kari Alanko, erityisasiantuntija
puh. 029 50 62366

Yhteyshenkilö
Tiina Oinonen, neuvotteleva virkamies
puh. 029 50 49295

Yhteyshenkilö
Jarmo Palm, työmarkkinaneuvos
puh. 029 50 48065

Tavoitteet ja tuotokset

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut Jussi Järventauksen ja Henrietta Kekäläisen selvittämään yrittäjyyspolitiikan ja sen eri osa-alueiden vahvistamis- ja koordinointitarpeita sekä laatimaan ehdotuksen hallituskausien yli ulottuvaksi yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on:
- tarkentaa aiemmin tehtyyn selvitykseen perustuen yrittäjyyspolitiikan nykyistä kokonaisuutta sekä eri hallinnonalojen rooleja sen toteuttamisessa
- esittää, miten strategiatyöstä rakennetaan poikkihallinnollinen ja yli hallituskausien ulottuva toimintatapa politiikan ennustettavuuden ja toimintaympäristön parantamiseksi
- kartoittaa eri hallinnonaloilta keskeisimpiä toimenpiteitä, joilla voidaan poistaa esteitä yrittäjyyden aloittamisen ja yritysten kasvun tieltä, madaltaa kynnystä siirtymiin palkkatyön ja yrittäjyyden välillä sekä kannustaa pk-yrityksiä investoimaan ja palkkaamaan lisää työvoimaa
- laatia ehdotus hallituskausien yli ulottuvaksi yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi, jossa määritetään kansalliset painopisteet ja periaatteet yrittäjyyden edistämiseksi Suomessa kansainväliset hyvät käytännöt huomioiden

Selvityshenkilöiden tulee työssään ottaa huomioon yrittäjyyden ja sen edistämisen keskeiset osa-alueet, kuten verotus, yritysrahoitus, sosiaali-, eläke- ja työttömyysturva, yrittäjille suunnatut palvelut ja työssä jaksaminen, omistajanvaihdosten edistäminen, yrittäjyyskasvatus sekä työmarkkina- ja rekrytointikysymykset.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut 16.2.2018 selvityshenkilöiksi Jussi Järventauksen ja Henrietta Kekäläisen laatimaan ehdotuksen hallituskausien yli ulottuvaksi yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi 7.9.2018 mennessä.

Lähtökohdat

Yrittäjyyden edistäminen kuuluu hallituksen keskeisiin tavoitteisiin. Yrittäjyyden ja toimivan yrittäjyysympäristön merkitys on keskeinen talouden ja työllisyyden kehitykselle sekä alueiden elinvoimalle. Yrittäjyys luo uusia työpaikkoja, uudistaa elinkeinoja ja edistää tasapainoista aluekehitystä koko maassa.

Suomessa on yhteensä noin 300 000 yritystä, joista yli 90 % on alle 10 henkilön mikroyrityksiä. Yli puolet yrityksistä on yhden henkilön yrityksiä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yksinyrittäjien määrä on kasvanut noin 50 000 henkilöllä. Yhä useampi on välillä yrittäjän ja välillä palkansaajan roolissa. Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys myös työllistäjinä on kasvanut. Uusia työpaikkoja on syntynyt 2000-luvulla pk-yrityksiin noin 120 000.

Hallitus on yrittäjyyspaketissaan toteuttanut useita yrittäjyyden edellytyksiä parantavia toimenpiteitä. Yrittäjyyspakettia koskeneessa selvityksessä yrittäjyyspaketin toimenpiteet katsotaan perustelluiksi ja oikeansuuntaisiksi. Samalla yrittäjyyspolitiikalla peräänkuulutetaan nykyistä selkeämpää tavoitteellisuutta, poikkihallinnollisuutta sekä yksittäisten toimenpiteiden kytkentää laajempaan yrittäjyyspolitiikan strategiaan, visioon ja tavoitteisiin.

Selvityksen perusteella on katsottu tarpeelliseksi vahvistaa yrittäjyyden edistämisen strategista, horisontaalista ja kokoavaa otetta.

Selvityshenkilöiden tulee raportoida tuloksista ja esittää ehdotus yrittäjyyden edistämisen strategiseksi toimenpideohjelmaksi 30.6.2018 mennessä. Hallitus päättää yrittäjyysstrategian pohjalta tehtävistä toimenpiteistä keskusteltuaan sidosryhmien kanssa.

Selvityshenkilöiden työtä tukemaan kootaan ministeriöiden asiantuntijoista koostuva taustaryhmä. Lisäksi selvityshenkilöt kuulevat työskentelynsä aikana laajasti eri sidosryhmiä.

Lisätietoja