Küsimused ja vastused koroonast ja ettevõtluse finantseerimisest

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta viron kielellä.

30.3.2020

Kuidas koroonaviirus mõjutab ettevõtete tegevust Soomes?

Koroonaviirusel on dramaatilised mõjud ettevõtlustegevusele, esimeses faasis teenindusettevõtetele muuhulgas turismi- ja toitlustusalal, aga mõjud ulatuvad ajapikku kõigile tegevusaladele. Mõjud on vahetud näiteks mitmete üksikettevõtjate ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtete äritegevusele. Rahvusvahelise kaubandusega tegelevate ettevõtete osas on mõjud olnud tunda juba pikemat aega rahvusvaheliste väärtusahelate ja logistika häiretena. Hoolimata sellest, et kõige akuutsem kriis taanduks kiiresti, ennustatakse et majanduslik ebakindlus jätkub pikemalt.

Mida ettevõtjal tasub teha, kui koroonaviirus tekitab raskusi?

Esimeseks tasub võtta ühendust oma pangaga ja teiste ettevõtte finantseerijatega. Pangad on juba teatanud valmisolekust maksepuhkusteks ja paindlikkuseks maksegraafikute suhtes koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu. Riik toetab oma tegevustega pankade võimet ettevõtete finantseerimiseks. Finnvera käendab pankade ettevõtetele antavaid laene.

Ettevõtjad võivad taotleda ka riigilt toetust. Toetusi annavad Ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused (ELY-keskused) ja Business Finland.

Kas ettevõtted saavad finantseerimist pankadest nagu varem?

On hinnatud, et pankade võime ettevõtteid finantseerida on endiselt hea. Olukord on vähemalt esialgu erinev kui finantsikriisi käigus, millal kriis algas finantseerimissüsteemist. Finantsjärelevalve hinnangu kohaselt Soome pangasektor seisab koroonaviirusepideemiast tulenevate riskidega silmitsi maksevõimelisena.

Mis abi riik pakub ettevõtetele koroonaviirusest tingitud raskustes?

Valitsus on ette valmistanud ulatusliku, umbes 15 miljardi euro suuruse toetusopaketi ettevõtete toetuseks koroonaviirusepideemia kahjude tõrjumiseks. Töö- ja ettevõtlusministeeriumi haldusalal ettevõtteid finantseerivad Finnvera, Business Finland, Ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused (ELY-keskused) ja Teollisuussijoitus (Tööstusinvesteering).

Valitsus võimaldab kokku 10 miljardi euro suuruse kodumaa lisafinantseeringu ettevõtetele põhiliselt Finnvera käenduste kaudu. Ettevõtted pöörduvad ka edaspidi esmaselt oma panka. Otsestele ettevõtlustoetustele suunab riik miljard eurot. Business Finlandi toetusvolitust lisatakse 700 miljonit eurot kasutamiseks kiireteks ettevõtteid toetavateks meetmeteks. ELY-keskuste ettevõtete arendamishangete väljastamisvolitust lisatakse 300 miljonit eurot.

Miks riik suunab finantseerimist ettevõtetele?

Avaliku finantseerimisega proovitakse omalt poolt tagada seda, et ettevõtted on suutelised oma tegevust tasuvalt jätkama peale kriisi. Ettevõtetel on valitsevas olukorras puudus käibekapitalist ja riik soovib kindlustada Finnvera käendustega ettevõtete pangast võetava käibekapitali finantseerimist. Samas proovitakse kindlustada töökohti ja teenuste kättesaadavust soomlastele.

Kuidas Finnvera aitab ettevõtteid koroonaviirusest tingitud finantseerimisraskustes?

Finnvera esmane tegevusvorm on käendustooted ehk pangad finantseerivad ettevõtteid ja Finnvera annab käenduse. Finnvera annab laene ka.

Valitsus valmistab ette valitsuse eelnõud Finnvera Oyj kodumaa finantseerimisvolituste suurendamiseks 12 miljardi euroni. Praegune seadusejärgne maksimumvolitus on 4.2 miljardit eurot ja finantseerimist on väljastatud kokku umbes 2 miljardi euro väärtuses, ehk kõne all on 10 miljardi euro lisafinantseerimine ettevõtetele. Lisaks tõstetakse riigi Finnverale makstava laenu- ja käenduskahjumite hüvitisosa 50 protsendist 80 protsendini, mis võimaldab ebakindlas olukorras nõutud riskivõttu.

Finnvera laiendab väikese ja keskmise suurusega ettevõtete käenduse ja uute ettevõtete käenduse kasutusvõimalusi puudutama ka koroonast tingitud konjunktuuri eeldatavat finantseerimist. Alla miljoni euro käendusotsuseid pankade väljastatavatele laenudele võib teha kiiresti. See mõjutab arvuliselt väga suurt laenuotsuste hulka ja kiirendab niiviisi ulatusliku ettevõtete hulga laenuotsuste saamist. Miljonist eurost suuremate käendusotsuste menetlus nõuab Finnvera tehtud hinnangut ja võtab seega kauem aega. 

Ettevõtetel palutakse pöörduda esmaselt pankade poole juba väljastatud finantseerimisega seotud võimaliku paindlikkusega, millele Finnvera võib väljastada käenduse.

Lisateavet Finnvera veebilehekülgedelt (inglise keeles) 

Kuidas Business Finland aitab ettevõtteid koroonaviirusest tingitud finantseerimisraskustes?

Business Finlandin toetusvolitust lisatakse 700 miljonit eurot kasutamiseks kiireteks abinõudeks ettevõtteid toetavateks meetmeteks.

Business Finland on avanud kaks uut finantseerimisteenust koroonaviiruse olukorra tõttu. Need on mõeldud Soomes tegutsevatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis annavad tööd 6–250 inimesele, ja midcap-ettevõtetele, milles võib olla üle 250 inimese tööl, aga mille käive on alla 300 miljoni euro aastas.

Finantseerimisteenused on suunatud järgmistele aladele: turism, turismi lisateenused, loovalad ja esinevad artistid ning kõik tegevusalad, mille tootmisahelate töötamist koroonaviiruse olukord on mõjutanud või mõjutamas. Finantseerimisega võib ettevõte selgitada, planeerida ja läbi viia endale uusi arendusmeetmeid, millega proovitakse tõkestada ja parandada koroonaviirusepideemiast tingitud turu- ja tootmisahelate häireid.

Business Finlandi muud finantseerimist võib taotleda tavaliselt. Finantseerimist väljastatakse ja makstakse ka tavaliselt. Business Finland suhtub käivitunud projektide projektiaja ja laenuaja muutustesse väga positiivselt ja otsib paindlikkust kõigis tegevustes. Vajadusel Business Finland pikendab finantseeritud hangete kestust, pikendab laenuaegu ning kiirendab väljamakseid.

Lisateavet Business Finlandi veebilehekülgedelt (inglise keeles)

Kuidas Tööstusinvesteering (Teollisuussijoitus) aitab ettevõtteid koroonaviirusest tingitud finantseerimisraskustes?

Tööstusinvesteering (Teollisuussijoitus) on valmistunud väljastama jätkufinantseerimist kapitaliinvesteerimisfondidele ja sihtettevõtetele koroonaviiruseset võimalikult tingitud erakorralistes finantseerimisvajadustes koos muude investoritega.

Samuti on Tööstusinvesteeringul valmidus ettevõtetele suunatud stabiliseerimisfinantseerimise programmi kasutuselevõtuks, sellega tugevdatakse ettevõtete finantseerimispositsiooni koos erainvestoritega.

Peab nentima, et kapitaliinvesteerimine on suunatud arvuliselt piiratud hulgale Soome ettevõttemaastikul ja võrreldes näiteks Finnvera väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest klientidega. Tööstusinvesteeringu tegevus täiendab omalt poolt riigi erakorralist finantseerimispakkumist.

Esmaselt palub Tööstusinvesteering pöörduda ettevõtetel oma panga ja Finnvera poole.

Lisateavet Tööstusinvesteeringu (Teollisuussijoitus) veebilehekülgedelt (soome keeles) 

Kuidas Ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused (ELY-keskused) aitavad ettevõtteid koroonaviirusest tingitud majanduslikus olukorras?

Valitsus lisab Ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskuste (ELY-keskuste) väljastatavate ettevõtlustoetuste väljastamisvolitust 300 miljonit eurot. ELY-keskused toetavad väikeettevõtteid, mis on kannatanud koroonaviirusest tingitud turu- ja tootmishäirete all üle Soome. ELY-keskused finantseerivad ettevõtteid, mis annavad tööd 1–5 inimesele. Finantseerimist võib väljastada kõigi tegevusalade väikeettevõtetele välja arvatud põllu-, kala- ja metsamajandus ning põllumajandustoodete aretus.

ELY-keskuste muid ettevõtlusteenuseid ehk ettevõtte arendustoetust, ettevõtete tegevuskeskkonna arendustoetust, piirkondlikku transporditoetust ja ettevõtete arendusteenuseid võib taotleda tavaliselt. Toetuste väljastamine ja maksmine toimub samuti tavalisel viisil. ELY-keskused aktsepteerivad muudatusi ettevõtete arendushangete läbiviimise ajas ja sisus paindlikult ja vajadusel saavad ettevõtted taotleda ettevõtte arendustoetuse väljamaksmist kiiremas maksegraafikus ja mitmes jaos.

Ettevõtete arendusteenused on ELY-keskuse pakutavad, tasulised asjatundjateenused väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamise toetuseks. Teenused on mõeldud ettevõtetele, kellel on eeldused jätkuvaks tasuvaks tegevuseks ja tahtmist tegevuse arendamiseks. Ettevõtte arendustoetus on ELY-keskuse ettevõtluse finantseerimistoode, millega võib vastata väikese ja keskmise suurusega ettevõtete mitmekülgsetele vajadustele k.a investeeringute toetamine. Ettevõtte arendustoetust võib kasutada väikese ja keskmise suurusega ettevõtte äritegevuse arendamiseks või äritegevuse uuendamiseks näiteks majandusliku olukorra või turuolukordade muutudes ning toodangu uuesti suunamiseks vajalikeks arendamismeetmeteks.

Lisateavet ELY-keskuste veebilehekülgedelt (soome keeles) 

Kuidas EL aitab ettevõtteid koroonaviirusest tingitud majanduslikus olukorras?

On tähtis, et EL-i tasemel meetmeid kasutatakse ära Soomes. On oodata, et näiteks Euroopa Investeerimispanga grupi programme suunatakse uuesti.

Euroopa komisjon esitas 19.3.2020 teadaande, millega muudetakse märgatavalt sujuvamaks EL-i riigiabieeskirju koroonaviiruse olukorrast tingitud erandlike majandusraskuste tõttu. Eelnõu lihtsustab praktikas Soome valitsuse 20.3.2020 tutvustatud ulatusliku toetuspaketi väljastamist ettevõtetele, mis on kriisi tõttu majanduslikes raskustes.

Vastavalt teadaandele võib väljastada toetust ettevõtetele, mis on sattunud raskustesse koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu. Toetust ei väljastata ettevõtetele, mis olid raskustes 31.12.2019 või enne seda. Kõigi teadaande kohaste tugimeetmete kohta tuleb esitada riigiabiteatis komisjonile ja nende kasutuselevõtu eelduseks on komisjoni eelnev heakskiit

Kas riigi meetmed on piisavad?

Valitsus jälgib täpselt koroonaviiruse olukorda ja on valmis vajadusel kiiresti meetmeid täpsustama.

Kuidas üksikettevõtjaid ja freelancereid toetatakse?

Valitsus lihtsustab freelancerite ja üksikettevõtjate pääsu töötuskindlustuse juurde ettevõtlusvormist sõltumata. Ettevõtlustegevuse eelduste ajutine nõrgenemine koroona tõttu on aluseks hinnata ettevõtlustegevust tööhõivelt kõrvaltöö vormis olevaks ettevõtlustegevuseks. Kõrvaltöö vormis ettevõtlustegevuse alusel on isikul õigus töötustoetusele. Täistööajaga tööd leidnud ettevõtja töötustoetuse saamise eelduseks ei oleks ettevõtlustegevuse lõpetamine.

Muudatus ei eralda ettevõtlustegevust eri ettevõtlusvormide kaupa, ja see tagab eriolukorras ettevõtjate võrdõiguslikkuse. Ettevõtja enda teatisest piisab, see vähendab selgitustöö ja kaalumise vajadust töö- ja ettevõtlusbüroos.

Töötuskindlustusseadusesse tehtav muudatus on tähtajaline. Muudatust valmistatakse ette töö- ja ettevõtlusministeeriumis.

Kust ettevõtted nõustamist saavad?

Yritys-Suomi Majandusabi (Talousapu) nõustamisteenus nõustab makseraskustesse sattunud ettevõtteid. Nõustamisteenuse üleriigiline telefoninumber on +358 2950 24880 (argipäeviti 9.00–16.00).

Ettevõtjatele suunatud Majandusabi (Talousapu) nõustamisteenuse tegevusvõimet tugevdatakse 500 000 euroga ja viiakse läbi üleriigiline tegevusmudel majandus- ja makseraskustesse sattunud ettevõtjatele.