سؤال و پاسخ در مورد كمك هاى مالى و جبران خسارت به رستوران ها

Kysymyksiä ja vastauksia tuesta ja hyvityksestä ravintoloille persiaksi

13.5.2020

کدام يك از شرکتها می توانند از محدودیتهای كارى بوجود آمده جبران خسارت و حمايتهاى اشتغالى دریافت کنند؟

قانون ارائه شده توسط دولت در تاریخ ١٩. ٢. ١٣٩٩ 8.5.2020  به مجلس ، برای آن دسته از مشاغل خدمات غذايی كه فعالیت آنها به موجب بند ۳آ (۱) قانون ۳۰۸/۲۰۰۶ در مورد هتل و فعالیتهای خدمات مواد غذايی محدود شده است، اعمال می شود. شرکت خدمات غذايی، به عنوان مثال رستوران ها، کافه ها و بارها را شامل می شود.

چرا شرکت های خدمات غذايی حمایتهای ویژه ای دریافت می کنند؟

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تجارت خدمات غذایی به شدت توسط قانون محدود شده است. رستوران ها ، کافه ها و بارها  از  ١٦. ١. ١٣٩٩ 4.4.2020 تا  ١٠. ٣. ۱۳۹۹ 31.5.2020 برای مشتریان در سرتاسر کشور بسته شود.  با تصویب این محدودیت ها، مجلس خواستار جبران هزینه های معقول و اقدامات لازم برای کاهش اثرات محدودیت ها بر درآمدها شد. دولت بر این عقیده است که اشکال موجود این است که  قالب های پشتیبانی در نظر گرفته شده برای حمایت از شرکت ها در این راستا و محدوده فعالیت آنها و سایر اقدامات که باعث کاهش آمادگی و دلایل کافی برای تحقق یافتن برای شرایط الزامی مجلس کافی نمی باشد

در مورد سایر صنایعی که به حالت تعلیق درآمده اند، آنان چطور؟

تجارت مشاغل خدمات غذايی تنها صنعتی است که فعالیت های آن طبق قانون ممنوع شد. طرح حمایتی و جبران خسارات ارائه شده توسط دولت در هنگام تصویب محدودیتها درعملکرد رستورانها می باشد كه الزامات مجلس را برآورده می کند.

 حمایت یارانه ای مختلفی برای شرکتها صنعتی گوناگونی مورد نظر قرارگرفته شده است. دولت تشریح کرده است که یارانها‌ برای پاسخگویی بهتر به مشکلات مالی شرکت ها به دلیل همه گیر شدن ویروس کرونا ایجاد می شود.

یک شرکت خدمات غذايی به عنوان چه مسائلی می تواند حمایت یارانه ای و جبران خسارت دریافت کند؟

طرح پیشنهادی دولت از دو بخش مکمل تشکیل شده است: کمک به اشتغال مجدد وجبران خسارت از محدودیت شدن فعالیت ها.

برای حمایت یارانه ای به اشتغال مجدد، شرکت می تواند هنگام شروع مجدد فعالیت ها، از به اشتغال گرفتن هر کارمند حمایت یارانه ای دریافت کند. مبلغ حمایت یارانه ای ۱۰۰۰یورو برای هر کارمند می باشد. برای دریافت آن، شرکت باید برای مدت سه ماه پس از پایان محدودیت ها، کلاً مبلغ ۲۵۰۰ یورو به کارمند حقوق پرداخت کرده باشد. حمایت یارانه ای برای  کلیه کارمندان را زمانی می شود دریافت کرد که در همان زمان مشخص شده شركت هيچ حمایت یارانه ای دیگری دریافت نکند با این حال، حداکثرتا سقف مبلغ مشخص شده مى باشد.

حمایت جبران خسارت براى توانایی یک شرکت خدمات مواد غذايی برای مدیریت هزینه های غیرقابل انعطاف آن در نظر گرفته مى شود. بنابراین جبران خسارت را می توان از تاریخ زمان اعتبار داشتن محدودیت ها كه از  ١٦. ١. ١٣٩٩ 4.4.2020 تا  ١٠. ٣. ۱۳۹۹ 31.5.2020 دریافت کرد. هزینه های فعلی، غیرقابل تغییرپذیرىمى باشند به عنوان مثال مانند، قبض های  برق و گرما ، سیستم ها و تجهیزات تهویه هوا واجاره مكان كارى را شامل می شود. جبران خسارت را نمى توان برای خرید مواد یا پرداخت حقوق یا سرمایه گذاری دریافت کرد.

حداکثر میزان کمک به اشتغال مجدد که یک شرکت خدمات غذايی می تواند دریافت کند چه مقدار مى باشد؟ چرا چنین حدى تعیین شده است؟

این کمک يارانها برای حداکثر تعداد کارمندان تمام وقتى که قبل از بحران کرونا برای شرکت کار کرده اند، اعطا می شود.  حداکثر ۸۰۰ نفر می توانند این حمایت يارانه ای در هر شرکتی دریافت کنند. براساس مقررات مربوط به کمک های دولتی، هیچ گروهی نمی تواند بیش از ۰،۸ میلیون یورو حمایت کمک شغلی دریافت کند. 

آیا نوع قراردادهای کاری در اعطای حمایت به اشتغال مجدد تأثیر دارد؟

طبق پیشنهاد دولت، نوع قراردادهای کاری با شرکت خدمات غذایی به منظور اعطای کمک های يارانه ای اشتغالزایی مجدد بی ارتباط است. فقط میزان حقوقی که برای سه ماه پرداخت شده است در اینكه آیا شخص می تواند کمک های يارانه ای دریافت كند تأثیر می گذارد. حداکثر تعداد افرادی که به عنوان پایه حمایتهای يارانه ای بر اساس آنها محاسبه می شود، بر اساس تعداد کارمندان تمام وقت محاسبه می شود ، اما همچنین در تعیین اینکه آیا میزان حقوق استفاده شده به عنوان اطلاعات پایه ای شامل حقوق کارمندان تمام وقت یا پاره وقت است، بی ارتباط می باشد. 

با این حال، افرادی که در شرکت خدمات غذايى اشتغال ندارند، از دريافت حمایتهای يارانه ای دوباره به اشتغال خارج می شوند. بنابراین، حداکثر میزان کمک یا مقدار حمایت يارانه پرداختى به کارمندان موقتی كه به عنوان کارمندان

اجاره اى یا کارمندان پیمانکاری فرعی هستند را در بر نمی گیرد.

 یک شرکت خدمات مواد غذايی از محدودهای کاری بوجود آمده چه میزان می تواند جبران خسارت دریافت کند؟ حد بالا و پایین آن مبتنی بر چیست؟

بزرگی شرکتهای خدمات مواد غذايی و دامنه تجارت در این صنعت بسیار متفاوت است. بنابراین میزان جبران خسارت بصورت قابل توجهی متفاوت می باشد، زیرا آن را نسبت به دامنه فعالیت شرکتها تعیین می کنند. 

میزان حمایت جبران خسارت تحت تأثیر میزان فروش شرکت در ماه آوریل (۴) نسبت به میانگین فروش در ژانویه-فوریه ماهای (۲-۱) می باشد. مقدار جبران خسارت با تغییردر فروش شرکت در یک ماه مشخص می شود: فقط بخشی از هزینه های غیر الزامی که غیر قابل تغییرمی باشند  را حمایت  جبران خسارت می کنند. جبران خسارت را از کاهش فروش درنظر نمی گیرند که در محاسباتی که در تعیین حمایت جبران خسارت از آن استفاده شده است.

حمایت جبران خسارت می تواند حداکثر ۵۰۰۰۰۰ یورو و حداکثر ۱۵ درصد از فاکتور فروش باشد. سهم  جبران خسارت معقول بر این اساس حساب می شود که سهم هزینه های غیر قابل تغییر و در حال اجرا در صنعت خدمات مواد غذايی حدود ۳۰ درصد می باشد . با این حال، فقط نیمی از این  جبران خسارت  داده پرداخت می شود. 

 این الگو کمک یارنه ای همچنین شامل حداقل سقف پرداختی می شود .  برای شرکت هایی که متوسط ​​فروش آنان  بیش از یک میلیون یورو در ژانویه و فوریه ماهای (۲-۱)  می شود، میزان پرداخت  جبران خسارت آنان برای قسمت درآمد بیش از یک میلیون ۵ درصد می باشد.

به دلیل محدودیت حداقل سقف و گردش مالی، دست اندر کاران بزرگی که در این صنعت، به عنوان مثال صاحب ده ها رستوران ‌می باشند، نسبتاً کمتر از دست اندر کاران کوچک دریافت می کنند. هدف از محدودیت های حداقل سقف و گردش مالی این است که اطمینان حاصل شود که حمایت  جبران خسارت به طورغیر منطقی برای  دست اندر کاران  بزرگ بیشتر نشود. علاوه بر این، همه  دست اندر کاران  بزرگ قدرت مذاكره بیشتری از جمله موارد دیگر برای کاهش

جبران خسارت چگونه محاسبه می شود؟

 به عنوان مثال: میزان فروش ماهانه شرکت طبق بازده مالیات برارزش افزوده در ژانویه (١) و فوریه (٢) ١٠٠٠٠٠ یورو بوده است. در ماه آوریل (٤) فروش ٧٥ درصد کمتر شده است. مبلغ جبران خسارت در هر ماه ١١٢٥٠ یورو خواهد بود.

فروش ماهانه ژانویهً (١) / فوریه (٢) (مبلغ معیار) * ٠،٧٥ (کاهش فروش) * ٠،١٥ (بخش جبران خسارت) = مبلغ جبران خسارت.

چرا میزان جبران خسارت تحت تأثیر متوسط ​​فروش در ژانویه (١) تا فوریه (٢) می باشد؟ چگونه کارآفرینان و رستوران های فصلی كه از ابتدای سال بسته بودند را درنظر می گيرند؟ 

هدف این است که اطمینان حاصل شود که در صورت پرداخت های عمده، جبران خسارتها تا حد ممکن به شرکتهایی که قبل از بیماری همه گیری فعالیت می کرده اند پرداخت شود. در حال حاضر دوره مقایسه و‌ارزیابی شرکتها در جلسات مجلس بررسی می شود.

آیا یک شرکت خدمات مواد غذايی می تواند هم برای کمک به اشتغال مجدد و هم برای جبران خسارت از محدودیت فعالیتی، کمک یارانه دریافت کند؟  آیا کمک های دریافت شده برای اشتغال بر میزان جبران خسارت تأثیر می گذارد؟

کارآفرین می تواند هم کمک یارانه شغلی و هم کمک یارانه جبران خسارت ازهزینه ها را دریافت کند. واجد شرایط بودن، برای کمک یارانه جبرا ن خسارت نیازی به درخواست کمک یارانه مبتنی بر اشتغال را ندارد. کمک یارانه شغلی باعث کاهش کمک یارانه جبران خسارت و محدودیت فعالیت ها نمی شود و همچنین کمک یارانه جبران خسارت باعث کاهش کمک های اشتغال نمی شود.

اگر شرکت خدمات مواد غذايی از شركت خدمات مالی بيزنِس فيلاند Business Finland یا مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست  ELY-keskus کمک یارانه ای دریافت کند، چطور؟  آیا شرکت باید کمکهای یارانه های دریافت شده را گزارش دهد؟

 شركت بايد در درخواست خود اعلام كند كه اگر هرتقاضای کمک یارانه ای برای حقوقها یا براي بخشي از آنها دركل دوره سه ماه پس از تعطيل شدن شرکت کرده باشد و یا هر کمک یارانه ای در این دوره به شرکت پرداخت شده باشد را باید اعلام کند. سایر کمک های دریافت شده توسط شرکت برای هزینه های حقوق، در تعداد افراد واجد شرایط دریافت کمک های مجدد در نظر گرفته می شود.

در مقدار کمک یارانه احتمالی جبران خسارت کمک یارانه های شركت خدمات مالی بيزنِس فيلاند Business Finland یا مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست  ELY-keskus را در نظر می گیرند.

یک کارآفرین شرکت خدمات مواد غذايی از کجا می تواند اطلاعاتی در مورد درخواست و دریافت کمک یارانه جبران خسارت دریافت کند؟

 دستورالعمل های دقیق در مورد نحوه درخواست  کارآفرین برای دریافت کمک یارانه ها و یا  کمک یارانه جبران خسارت، را در اسرع وقت در وب سایت های مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست  ELY-keskus و مرکز اداره کار و توسعه و دفاتر توسعه اقتصادی مرکز KEHA منتشر می کنند. دستورالعمل ها حداکثر بعد از تاریخ روز اجرا ی شدن قانون منتشر می شوند

چگونه و چه موقع یک شرکت خدمات مواد غذايی می تواند تقاضای دریافت و کمک یارانه اشتغال کند؟

 برای دریافت کمک یارانه اشتغال مجدد، باید یک فرم درخواست الکترونیکی ارسال شود. پس از روز اجرای شدن قانون، فرم های درخواستنامه و دستورالعمل های نحوه درخواست کردن در پرتال suomi.fi و هم در وب سایت مرکز KEHA 

 www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus در دسترس خواهد بود. درخواست باید حداکثر تا ۱۰. ۷. ۱۳۹۹

 31.8.2020 ارسال شود. درخواست ها در اسرع وقت مورد بررسی قرار می گیرند و به محض تصمیم گیری در مورد کمک یارانها، آنان پرداخت می شوند. زمان بررسی درخواستها متفاوت می باشند و بستگی به چگونگی فرستاده شدن درخواستها به دوره برنامه درخواست می باشند.

چگونه و چه موقع باید یک شرکت خدمات مواد غذايی برای کمک یارانه جبران خسارت و از محدودیت های فعالیتی اقدام کند؟ چه موقع کمک یارانه جبران خسارت پرداخت می شود؟

 کمک یارانه جبران خسارت براساس اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده مخصوص شرکت می باشد از طرف اداره امور مالیاتی دریافت می شود، به شرکتها عمدتاً بدون درخواست به صورت عمده پرداخت می شود. اگر شرکت در پرداختهاى عمده گنجانده شده باشد، کارآفرین موظف به انجام هيچ گونه اقدامى نمى باشد.

 این کمک یارانه جبران خسارت مانند ديگر درخواست هاى كه برخی از شرکت ها اعم از شرکت های دیگری که برای دریافت یارانه مبتنی بر ويروس كرونا از شركت خدمات مالی بيزنِس فيلاند Business Finland یا مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست  ELY-keskus اقدام کرده اند، پرداخت می شود. بررسي درخواست و پرداخت کمک یارانه جبران خسارت توسط مرکز مراکز تجاری، حمل و نقل و محیط زیست  ELY-keskus و دفاتر كسب و كار و دفاتر مركز توسعه اقتصادی مرکز KEHA پرداخت می شود.  مرکز توسعه اقتصادی  KEHA از روزی که کانال جستجوگر قابل استفاده  باشد جداگانه آن را اعلام می نمايد

کارآفرین در درخواستنامه بايد موارد زيررا اعلام كند

 • اطلاعات استاندارد شناسایی شركت ،

 • اطلاعات مربوط به فروش مالیات بر ارزش افزوده برای ما  (١) ژانویه ، ماه (٢) فوریه و ماه (٤) آوریل ٢٠٢٠،

 • اطلاعات در مورد سایر کمک های درخواستهاى مبتنی بر كرونا.

 کمک یارانه جبران خسارت در دو قسط به شرکت هایی که براى آنها پرداختى به صورت عمده در نظر گرفته شده است پرداخت می شود. قسط اول در اسرع وقت پرداخت می شود و از اطلاعات مربوط به فروش ویژه شرکت در ماه (١) ژانویه ، ماه (٢) فوریه استفاده می کنند. قسط دوم کمک یارانه جبران خسارت در اواخر ماه (٦) جون قرار است پرداخت شود. این مبتنی بر داده هایی از فروش ماه (٤) آوریل است که در اواسط ماه (٦) جون مالیات برارزش افزوده در دسترس خواهد بود.

چگونه یک کارآفرین شرکت خدمات مواد غذايی اطلاعات كسب كند که آیا شرکت او در پرداختهاى عمده قرار دارد یا خیر؟

وب سایت مرکز توسعه و مدیریت حمل و نقل و محیط زیست  ELY-keskus و دفاتر كسب و كار و مراكز توسعه اقتصادی مركز - KEHA دارای خدماتی خواهند بود که یک کارآفرین بتواند بررسی کند که آیا شرکت او در پرداخت عمده قرار دارد یا خیر. این سرویس مبتنی بر استفاده از شناسه تجاری شرکت می باشد.

چگونه دست اندر کاران اقتصادی که بصورت سیاه فعالیت می کنند را از کمک یارانه جبران خسارت که برای کارآفرینان شرکتهای خدمات مواد غذايی در نظر گرفته شده است را جدا و مشخص می کنند؟

کمک یارانه جبران خسارت از محدودیت های فعالیتی براساس اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده از سازمان امور مالیاتی و از اطلاعات قابل اطمینانی که اثبات شده اند در نظر گرفته می شوند. کمک هزینه اشتغال مجدد براساس اطلاعات حقوقهای ارائه شده به حسابداران مالیاتی محاسبه می باشد.

 مانند سایر کمک یارانها، هرگونه کمک یا کمک یارانه جبران خسارت که ناعادلانه پرداخت شده باشند باز پس گرفته می شوند.

حمایت يارانه اى از شرکت خدمات مواد غذايی چه هزینه ای برای دولت دارد؟

تأثیرهزینه کمکهای يارانه اى به اشتغالزایی مجدد در حدود ٤٠ میلیون یورو مى باشد. اثر کلیه هزینه جبران خسارت از محدودیت های فعاليتى  برای مدت دو ماه تقریباً ٨٣ میلیون یورو تخمین زده شده است.

چرا بسته حمایتی رستوران ها بیشتر نمی باشد؟

مجلس در هنگام تصویب جبران هزینه های معقول و برای کاهش اثرات این محدودیت ها اقدامات لازم را درنظر گرفت، مجلس محدودیت هایی را برای عملکرد رستوران ها در نظر گرفت. درهنگام بررسی پیشنهاد دولت، مجلس ارزیابی خواهد کرد که آیا الگوی ارائه شده کافی است یا خیر.

الگوی پیشنهادی دولت برای جبران همه موارد خسارتها نمی باشد، بلکه در مورد جبران خسارت عادلانه و برای تأمین کسری غیر منتظره در نقدینگی شرکتها به دلیل هزینه های غیر قابل تغییرمی باشد. هدف این است که پس از پایان محدودیت ها، از بقای شرکت ها حمایت کنند علاوه بر این، از توانایی شرکتها در استخدام کارگران در هنگام از سرگیری فعالیتهای کاری پشتیبانی نیز خواهد شد.

رستوران ها همچنین می توانند برای سایر شرکت ها یارانه بگیرند. اطلاعات مربوط به آنها را می توان در وب سایت وزارت کار و اقتصاد یافت  لینک پیوند به https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

چه زمانی قانون حمایت از اشتغال مجدد شرکت خدمات مواد غذايی و کمک یارانه جبران خسارت از محدودیت های فعالیتی به مرحله اجرا در خواهد آمد؟

 هدف دولت این است که قانون حمایت از اشتغال مجدد شرکت خدمات مواد غذايی از محدودیت های فعالیتی برای شروع هرچه سریعتر آن تصویب شود. به اجرا در آمدن قانون مستلزم آن است كه كمسیون اروپا كمكهای دولت مندرج شده در این لایحه را تصویب كند. پیشنهاد دولت مربوط به بودجه تکمیلی دولت برای سال III ۲۰۲۰ است.

وزارت کار و اقتصاد به طور جداگانه درباره روز به اجرا در آمدن قانون و دستورالعملهای مربوط به شرکتها برای درخواست دریافت کمک یارانه جبران خسارت را اعلام می کند.