تأثیر ویروس كرونا بر شركتھا، اشتغال، مصرف کنندگان و امنیت عرضھ

Tietoa koronaviruksen vaikutuksista persiaksi

اداره  كسب و كار و اقتصاد در حال بررسی اثرات ویروس كرونا است  مثلاً بر عملكردهاى شر كتها ، اشتغال و امنیت عرضه

 مى باشد. تلاش می شود تا همراه با عملكردهاى مختلف  ، تأثیر ویروس كرونا بر عملكردهاى شركتها، و اشتغال و امنیت عرضه را .کاهش دهند

پرسش و پاسخ: كرونا و تأمین مالی شرکت

پرسش و پاسخ: كرونا و تحرک نیروی کار

پرسش و پاسخ: كرونا و زندگی کار

پرسش و پاسخ: تعطیلی رستوران ها

سؤال و پاسخ در مورد حق کارآفرینان از كمك هزينه بیکاری

سؤال و پاسخ در مورد كمك هاى مالى و جبران خسارت به رستوران ه

اخبار واطلاعات مرتبط به به فارسی

پیشنهاد هیئت دولت: رستوران ها به طور موقت به روی مشتریان بسته می شوند - می توان غذا را سفارش داد و دریافت کردپی

اطلاعات در مورد ویروس كرونا بھ چندین زبان

 

.اطلاعات بیشتر در مورد اثر ويروس كرونا بر مشاغل ، اشتغال ، مصرف کنندگان و امنیت عرضه به انگلیسی

 

 

 

متأسفانه سیستم نشر خدمات آنلاین نمایش متن فارسی را بطور کامل پشتیبانی نمی کند، که ممكن است خواندن متن را دشوار کند. بابت هرگونه اشتباهى كه در متن موجود مى باشد عذرخواهی می کنیم.