Työneuvoston lausunnot

Työneuvoston lausuntoja koskeva hakutoiminto on avattu näille www-sivuille 18.7.2023. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tyoneuvosto(at)gov.fi.

Palautteen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia henkilötietoja käytetään vain palautteen käsittelyyn.

Tyhjennä
152 tulosta
 • Lausunto TN 1477-19

  20.8.2019 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työaikalain (605/1996) 18 §:ssä tarkoitetun lisä- ja ylityösuostumuksen oltava nimenomainen vai riittääkö, että työsopimuksessa tai työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä vain yleisesti viitataan työsopimukseen, josta asiasta on sovittu.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004) Työehtosopimuslaki (436/1946)
 • Lausunto TN 1476-19

  28.5.2019 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 9 §:n 1 momentin ja 30 §:n 1 momentin tulkinnasta. Kysymys oli siitä, tuleeko linja-autonkuljettajien vuosilomapalkkaa laskettaessa ottaa huomioon heidän säännöllisesti sunnuntaisin tekemästään työstä maksettava työaikalain (605/1996) 33 §:n mukainen sunnuntaityölisää mainitussa säännöksessä tarkoitettuna säännönmukaisena tai keskimääräisenä palkkana.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (162/2005) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
 • Lausunto TN 1475-19

  4.3.2019 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) soveltamisesta työsuhteisiin perhehoitajiin, jotka työskentelevät ammatillisessa perhekodissa.

  Työaikalaki (605/1996) Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Perhehoitolaki (263/2015)
 • Lausunto TN 1474-18

  1.11.2018 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 18 §:n mukaisen ylityösuostumuksen soveltamisesta ensihoitotyössä, kun työaikalain 6 §:ään tai 14 §:n mukaiseen poikkeuslupaan perustuva säännöllisen työaika ylittyy. Lisäksi STTK ry on pyytänyt lausuntoa siitä, onko työaikalain 18 §:n soveltamisessa merkitystä työn luonteella tai ylityötarpeen ilmenemisajankohdalla sekä siitä, voiko ensihoitotehtävien hoitamisessa täyttyä työaikalain 18 §:n 5 momentissa tarkoitetut erittäin pakottavat syyt.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1473-17 ään. 4-3

  25.8.2017 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miten sairaus- ja vuosiloma vaikuttavat työntekijän työaikaan sekä lisä- ja ylityön muodostumiseen. Äänestys 4–3.

  Akava ry Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Vuosilomalaki (162/2005) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
 • Lausunto TN 1472-17

  25.8.2017 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miten vuosilomalain (162/2005) 24 §:n 1 momenttia on tulkittava enintään kolmen päivän pituisen vuosiloman sijoittamisessa osittain työntekijän vapaajaksolle.

  Akava ry Vuosilomalaki (272/1973) Vuosilomalaki (162/2005)
 • Lausunto TN 1471-17

  25.8.2017 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 20 §:n 2 momentin mukaisen välttämättömyyden vaatimuksen sekä 22 §:n mukaisen kuulemisvelvoitteen tulkinnasta.

  Vuosilomalaki (162/2005) Hallintolaki (434/2003) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Lausunto TN 1469-17

  27.2.2017 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, lasketaanko jääkiekon SM-liigan erotuomarit ja otteluvalvojat yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa (334/2007) tarkoitettuun yrityksessä säännöllisesti työsuhteessa olevien työntekijöiden määrään

  Yhteistoiminta-asiamies Työsopimuslaki (55/2001) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
 • Lausunto TN 1468-17

  3.2.2017 Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko perheenjäsenensä henkilökohtaisena avustajana työskentelevän Y:n työsuhteeseen soveltaa työaikalakia (605/1996).

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työsopimuslaki (55/2001) Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaki (400/1978) Hallintolaki (434/2003) Laki kahdeksan tunnin työajasta (103/1917) Maatalouden työaikalaki (407/1989)
 • Lausunto TN 1466-15

  14.12.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko A Oy:n palveluksessa olevien isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia (605/1996) ottaen huomioon muun ohella työaikalain 2 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdat.

  Työaikalaki (605/1996) Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) Hämeenlinnan hallinto-oikeus
 • Lausunto TN 1465-15

  22.6.2015 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (605/1996) X Oy:n building project leader -tehtävänimikkeellä toimivaan työntekijään. Kysymys on työntekijöistä, jotka suorittavat X-kauppaketjulle sen rakennusprojekteihin liittyviä tehtäviä. Käytetystä monikkomuodosta huolimatta lausuntopyynnön kohteeksi on ilmoitettu yksi henkilö A.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1464-15

  8.6.2015 EK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, menetteleekö työnantaja oikein, jos hän antaa vuosilomalain (162/2005) 18 §:ssä tarkoitetulla sopimuksella siirretyn vuosiloman sellaisena kuin se on ansaittu työntekijän ensimmäisessä määräaikaisessa työsuhteessa ottamatta huomioon antamisajankohtana noudatettavaa vuosiloman ansaintaa ja palkkausta.

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Vuosilomalaki (162/2005)
 • Lausunto TN 1463-15

  18.5.2015 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko työsopimukseen perustuvan tavoitepalkan ja tosiasiallisesti provisioiden perusteella kertyneen palkan erotuksena neljännesvuosittain maksettava ns. tasoituserä ottaa huomioon eläinlääkärin vuosilomapalkkaa määritettäessä vuosilomalain (162/2005) 11 §:ssä säädetyin tavoin.

  Akava ry Vuosilomalaki (162/2005)
 • Lausunto TN 1462-15 ään. 6-3

  13.4.2015 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko ensihoitajien työhön yksityissektorin tuottamassa ensihoitopalvelussa liittyvä vapaamuotoinen varallaolo katsoa työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaiseksi varallaoloksi vai tulisiko mainittu aika varallaolon sijasta lukea ensihoitajan työajaksi. Äänestys 6–3.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1461-14

  15.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa työskentelevien asianajajien ja muiden lakimiesten työhön soveltaa työaikalakia (605/1996).

  Työaikalaki (605/1996) Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Työsopimuslaki (55/2001) Laki asianajajista (496/1958)
 • Lausunto TN 1460-14 ään. 6-3

  13.10.2014 SAK ry on pyytänyt työneuvoston lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 30 §:n mukaisesta mahdollisuudesta sopia työehtosopimuksin kesälomakaudesta ja sen aikana annettavista lomapäivistä. Äänestys 6–3.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973) Vuosilomalaki (162/2005) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004) Laki työntekijän vuosilomasta (199/1960) Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1459-14

  13.10.2014 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko X:n kaupungin hyvinvointitoimialan kotihoidossa käytettävää yhden tunnin varallaoloaikaa pitää työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaan sallittuna järjestelynä.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
 • Lausunto TN 1458-14

  24.6.2014 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko 50:een nimeltä mainittuun thaimaalaiseen luonnonmarjanpoimijaan tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005).

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (162/2005) Työsopimuslaki (55/2001) Ulkomaalaislaki (301/2004)
 • Lausunto TN 1457-14

  19.5.2014 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, otetaanko vuosilomalain (162/2005) mukaan metsuri A:lle vuosien 2012 ja 2013 touko-heinäkuulta kertynyt urakka-ansio huomioon hänen vuosilomapalkkaansa laskettaessa.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973) Vuosilomalaki (162/2005)
 • Lausunto TN 1456-14

  14.4.2014 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko Z Oy:hyn kuuluvan sairaala Y:n päivystysjärjestelyihin soveltaa työaikalain (605/1996) 5 §:n mukaisia varallaolosäännöksiä, vai olisiko päivystysaika tai osa siitä katsottava mainitun lain 4 §:n mukaiseksi työajaksi.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)