Työneuvoston lausunnot

Työneuvoston lausuntoja koskeva hakutoiminto on avattu näille www-sivuille 18.7.2023. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tyoneuvosto(at)gov.fi.

Palautteen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia henkilötietoja käytetään vain palautteen käsittelyyn.

Tyhjennä
152 tulosta
 • Lausunto TN 1455-14

  3.3.2014 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä säännöllisesti vähintään 20 ja onko yhtiö siten yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yritys, johon lakia tulee soveltaa.

  Yhteistoiminta-asiamies Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
 • Lausunto TN 1454-13 ään. 4-3

  16.12.2013 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko säännöllinen työaika järjestää ensihoitopalvelussa työaikalain (605/1996) 7 §:n mukaiseksi jaksotyöksi. Äänestys 4–3.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1453-13

  16.10.2013 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oyj:n tehtailla teetettyjä hätätöitä pidettävä työaikalain (605/1996) 21 §:n tarkoittamana hätätyönä.

  Työaikalaki (605/1996) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Hallintolaki (434/2003) Laki työriitojen sovittelusta (420/1962)
 • Lausunto TN 1452-13

  10.1.2013 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalain (605/1996) 2 §:n 1 momentin 3 kohtaa Y Oy:n työsuhteisten asentajien työhön talotehtaan asennustyömailla.

  Työaikalaki (605/1996) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
 • Lausunto TN 1451-13 ään. 5-4

  10.1.2013 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, olisiko X:n ja Y Ab:n ja toisaalta X:n ja Z osk:n väliseen sopimussuhteeseen tullut soveltaa vuosilomalakia (162/2005). Äänestys 5–4.

  Akava ry Vuosilomalaki (162/2005) Työsopimuslaki (55/2001)
 • Lausunto TN 1450-12

  30.11.2012 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, milloin työaikalain (605/1996) 7 §:n mukaisessa jaksotyössä tulee hankkia työntekijän suostumus ylityöhön.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004)
 • Lausunto TN 1449-12 ään. 4-3

  28.5.2012 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia (334/2007) tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimiston henkilökuntaan. Äänestys 4–3.

  Yhteistoiminta-asiamies Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta (1316/2012) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
 • Lausunto TN 1448-12

  23.3.2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olevien isännöitsijöiden työhön sovellettava työaikalakia (605/1996).

  Työaikalaki (605/1996) Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
 • Lausunto TN 1447-12 ään. 6-1

  23.3.2012 Helsingin käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko kuluttajariitalautakunnan sivutoimisena esittelijänä toimineen X:n työhön soveltaa vuosilomalakia (162/2005). Äänestys 6–1.

  Vuosilomalaki (162/2005) Työsopimuslaki (55/2001) Laki kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) Helsingin käräjäoikeus
 • Lausunto TN 1446-12

  16.2.2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko VPK-yhdistysten maksettava vuosilomalain (162/2005) 12 §:n mukaista vuosilomakorvausta jäsenelleen, joka saa palkkaa osallistumisestaan palokuntayhdistyksen sopimuspalokuntatoimintaan.

  Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Vuosilomalaki (162/2005) Työturvallisuuslaki (299/1958) Työturvallisuuslaki (738/2002) Työsopimuslaki (55/2001) Pelastuslaki (379/2011)
 • Lausunto TN 1445-11

  8.12.2011 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain soveltamisesta X Oy:n teettämään myyntityöhön, jota NN teki 7.–21.6.2010.

  Työaikalaki (605/1996) Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Laki viranomaisen toiminnan julkiuudesta (621/1999)
 • Lausunto TN 1444-11 ään. 6-3

  24.11.2011 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko Y Oy:lle työskentelevien kolmen freelance-kääntäjän (A, B ja C) sopimuksiin sovellettava vuosilomalakia (162/2005).

  Akava ry Vuosilomalaki (162/2005) Työsopimuslaki (55/2001) Laki viranomaisen toiminnan julkiuudesta (621/1999)
 • Lausunto TN 1443-11

  9.6.2011 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 2 §:ssä säädetystä työntekijämäärän laskemisesta ja 3 §:ssä säädetystä yritys-käsitteen tulkinnasta.

  Yhteistoiminta-asiamies Työsopimuslaki (55/2001) Kaupparekisterilaki (129/1979) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
 • Lausunto TN 1442-11

  28.4.2011 Hyvinkään käräjäoikeus on pyytänyt siellä vireillä olevassa työntekijän palkkaetuja koskevassa riita-asiassa työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko vakiintunutta käytäntöä tai yksilöimätöntä suullista sopimusta pitää työaikalaissa (605/2996) tarkoitettuna paikallisena sopimuksena vuorokauden vaihtumisesta eri kellonaikaan kuin työaikalaissa säädetään.

  Työaikalaki (605/1996) Työehtosopimuslaki (436/1946) Hyvinkään käräjäoikeus
 • Lausunto TN 1441-11

  3.3.2011 Yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt työneuvostolta lausunto siitä, onko NN-yhtiöitä / NN-konsernia pidettävä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna yrityksenä.

  Yhteistoiminta-asiamies Työsopimuslaki (320/1970) Kirjanpitolaki (1336/1997) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) Yritysryhmäyhteistoimintalaki (335/2007)
 • Lausunto TN 1440-10

  9.12.2010 EK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 7 §:ssä tarkoitetun jaksotyön soveltamisesta X:n palveluksessa olevien kemiittiauton kuljettamiseen osallistuvien työntekijöiden työsuhteissa.

  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1439-10

  3.6.2010 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko varallaolo työaikalain (605/1996) 5 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä X:n virkamiesten tietojärjestelmien välisten tietoliikenneyhteyksien ylläpito-, huolto- ja korjaustehtävissä.

  Akava ry Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1438-10

  3.6.2010 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko luonnonmarjanpoimijoihin sovellettava vuosilomalakia (162/2005).

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (162/2005) Työsopimuslaki (55/2001) Ulkomaalaislaki (301/2004)
 • Lausunto TN 1437-10

  18.3.2010 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n lentäjien ns. siirtolennot luettava työaikalain (605/1996) mukaiseksi työajaksi.

  Työaikalaki (605/1996) Uudenmaan työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1436-10 ään. 6-1

  14.2.2010 Turun ja Porin työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, soveltuuko työaikalaki (605/1996) ammattiliitto Y:n aluetoimiston aluetoimitsijan työhön vai jääkö työ työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle. Äänestys 6–1.

  Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004) Hallintolaki (434/2003) Turun ja Porin työsuojelupiiri