Työneuvoston lausunnot

Työneuvoston lausuntoja koskeva hakutoiminto on avattu näille www-sivuille 18.7.2023. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tyoneuvosto(at)gov.fi.

Palautteen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia henkilötietoja käytetään vain palautteen käsittelyyn.

Tyhjennä
153 tulosta
 • Lausunto TN 1396-04

  16.9.2004 Hyvinkään käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työntekijöiden matkaan käyttämää aikaa pidettävä työaikana työaikalain (605/1996) mukaan sillä perusteella, että matkaa on pidettävä työsuorituksena.

  Työaikalaki (605/1996) Hyvinkään käräjäoikeus
 • Lausunto TN 1395-04

  17.6.2004 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palkkausjärjestelmän mukainen bonus sellaista palkkaa, joka on otettava huomioon vuosilomalain 272/1973) 7 §:n mukaista vuosilomapalkkaa määrättäessä.

  Akava ry Vuosilomalaki (272/1973)
 • Lausunto TN 1394-04 ään. 5-2

  13.5.2004 Turun ja Porin työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko Y:n merellä tekemään työhön työaikalakia (605/1996) vai lakia työajasta kotimaanliikenteen aluksissa (248/1982). Äänestys 5–2.

  Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa (248/1982) Merityöaikalaki (296/1976) Turun ja Porin työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1393-04 ään. 7-2

  28.4.2004 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko niin sanottua saldopankkia käyttää siten kuin X Oy:ssä on tehty, ja siitä, määritelläänkö mainitussa yhtiössä ylityöt työaikalain (605/1996) mukaisesti. Äänestys 7–2.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaki (400/1978) Uudenmaan työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1392-04

  1.4.2004 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n yliopiston erillislaitoksen (Y:n tutkimuskeskuksen) käyttöinsinööri A ollut työaikalain (605/1996) mukaisesti varalla, ja miten hänen mahdollinen varallaolokorvauksensa määräytyy, kun varallaolosta ei ole sovittu nimenomaisesti.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (605/1996) Valtion virkamieslaki (705/1994)
 • Lausunto TN 1391-04

  12.2.2004 Oulun työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työturvallisuuslain soveltamisesta AA:lle 15.10.2002 sattuneeseen tapaturmaan. Lausuntoa on pyydetty sekä tapaturman sattuessa voimassa olleen työturvallisuuslain (299/1958) että tällä hetkellä voimassa olevan työturvallisuuslain (738/2002) soveltamisesta.

  Työturvallisuuslaki (299/1958) Työturvallisuuslaki (738/2002) Poronhoitolaki (848/1990) Oulun työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1390-04

  12.2.2004 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko vuosilomalain (272/1973) mukaan kuukausipalkkaisen työntekijän lomapalkkaan lisättävä kuukausipalkan lisäksi vuosittain muutaman kuukauden aikana maksettua urakkapalkkaa vastaava osa.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973)
 • Lausunto TN 1389-03

  9.6.2003 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (272/1973) 7 §:n 4 momentin tarkoitettua lomanmääräytymisvuoden palkkaa koskevasta tulkintakysymyksestä.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973)
 • Lausunto TN 1388-03

  5.6.2003 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko lausuntopyynnössä tarkoitettujen työntekijöiden ja X Oy:n välillä solmittuihin työsopimuksiin sisällytettyä vuosiloman antamista koskevaa ehtoa pitää pätevänä vuosilomalain (272/1973) 4 §:n 3 momentin tarkoittamassa mielessä ja, onko työnantajalla ollut vuosilomalain 5 §:n 1 momentin nojalla yksipuolinen oikeus jakaa mainittujen työntekijöiden vuosilomat vuosia 2001 ja 2002 koskevan vuosilomaluettelon osoittamalla tavalla.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973)
 • Lausunto TN 1387-03 ään. 5-2

  13.5.2003 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko lääkäri- ja pelastushelikopterilentoja lentävien helikopterilentäjien asuntovarallaoloaika tulkittavissa työajaksi vai onko tämä aika työaikalain (605/1996) tarkoittamaa varallaoloaikaa. Lisäksi Akava ry on pyytänyt työneuvostoa lausumaan siitä, miten asunto-varallaoloajan luonnetta koskeva työaikalain tulkinta on huomioitava sovellettaessa työaikalain työaikaa ja lepoaikoja koskevia määräyksiä sekä erilaisia työaikakorvauksia koskevia säännöksiä. Äänestys 5–2.

  Akava ry Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1386-03

  20.3.2003 Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n varallaolojärjestelmä työaikalain (605/1996) vastainen, eli haittaako varallaolo kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä.

  Työaikalaki (605/1996) Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1385-03

  21.1.2003 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voiko X:n kaupunki määrätä pelastuslaitoksella työskentelevät palomestarit ja muut ns. päällystöpäivystäväksi määrätyt viranhaltijat jatkuvasti varallaoloon suoraan työaikalain (605/1996) 5 §:n 3 momentin nojalla vai onko varallaolosta neuvoteltava ja sovittava viranhaltijan kanssa.

  Akava ry Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1384-02 ään. 8-1

  7.11.2002 Helsingin käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa erityisesti siitä, voivatko työsuhteen osapuolet työsuhteen päättymisen yhteydessä sitovasti sopia, ettei heistä kummallakaan ole enää työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan, nimenomaan silmällä pitäen vuosilomalain (272/1973) pakottavia säännöksiä. Äänestys 8–1.

  Vuosilomalaki (272/1973) Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929) Helsingin käräjäoikeus
 • Lausunto TN 1383-02 ään. 6-3

  5.9.2002 Palvelutyönantajat ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) soveltamisesta X Oy:n osakkeenomistajiin ja hallituksen jäseniin. Äänestys 6–3.

  Työaikalaki (605/1996) Palvelutyönantajat ry Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Työsopimuslaki (320/1970) Työsopimuslaki (55/2001) Ennakkoperintälaki (1118/1996) Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)
 • Lausunto TN 1382-02

  4.4.2002 Lapin työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työturvallisuuslain (299/1958) soveltamisesta kaivostyöhön.

  Lapin työsuojelupiiri Työturvallisuuslaki (299/1958) Kaivoslaki (503/1965)
 • Lausunto TN 1381-01

  14.12.2001 Oulun työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, lasketaanko työn aloittamis- ja lopettamiskuukauden työpäivät yhteen lomakorvausta laskettaessa, kun työnantaja on määrännyt työntekijän työsuhteen aikana vuosilomalle vastoin vuosilomalain (272/1973) säännöksiä.

  Vuosilomalaki (272/1973) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Oulun työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1380-01 ään. 5-1

  11.10.2001 Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko X:n kunnan palveluksessa toimivien palopäällikön ja palotarkastajan työhön sovellettava työaikalakia (605/1996) vai ei. X:n kunnan palopäällikkö ja palotarkastaja ovat pyytäneet asiasta työsuojelupiiriltä lausuntoa. Äänestys 5–1.

  Työaikalaki (605/1996) Pohjois-Karjalan työsuojelupiiri Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946)
 • Lausunto TN 1379-01 ään. 7-2

  16.8.2001 Hämeen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko metsäalan kenttätyötä tekeviin toimihenkilöihin sovellettava työaikalakia (605/1996) ja millä perusteilla tässä yhteydessä ratkaistaan se, onko työnantajan asiaksi katsottava valvoa työhön käytettävän ajan järjestelyjä. Äänestys 7–2.

  Työaikalaki (605/1996) Hämeen työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1378-01

  31.5.2001 Keski-Suomen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko X:n A Oy:ssä 14.12.1998 – 17.6.1999 tekemään työhön vuosilomalakia (272/1973).

  Keski-Suomen työsuojelupiiri Vuosilomalaki (272/1973) Työttömyysturvalaki (602/1984)
 • Lausunto TN 1377-01

  17.5.2001 Vantaan käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko vuosilomalakia (272/1973) X:n työsuhteessa. Käsiteltävänä olevassa riita-asiassa kantajana on X ja vastaaja on Y, Suomen sivuliike.

  Vuosilomalaki (272/1973) Vantaan käräjäoikeus