Työneuvoston lausunnot

Työneuvoston lausuntoja koskeva hakutoiminto on avattu näille www-sivuille 18.7.2023. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tyoneuvosto(at)gov.fi.

Palautteen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia henkilötietoja käytetään vain palautteen käsittelyyn.

Tyhjennä
153 tulosta
 • Lausunto TN 1376-01

  19.4.2001 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosiloman sijoittamisesta. Työsuojelupiiri kysyy, kun vuosilomalain (272/1973) mukaan vuosiloma on annettava pääsääntöisesti yhtäjaksoisena, onko vuosiloma sijoitettava vai voiko työnantaja sijoittaa sen osaksi ajanjaksoon, jolloin työntekijä on osa-aikaeläkkeellä.

  Uudenmaan työsuojelupiiri Vuosilomalaki (272/1973) Työntekijän eläkelaki (358/1961)
 • Lausunto TN 1375-01

  15.2.2001 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko X Oy:n tehtaalla sovellettavaa päivittäisen työajan järjestelyä pitää työaikalain (605/1996) mukaisena.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946)
 • Lausunto TN 1374-01

  Yksityishenkilö X on tehnyt työneuvostoon valituksen. Työneuvosto on jättänyt asian tutkimatta.

  Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Yksityishenkilö X
 • Lausunto TN 1373-01 ään. 4-3

  11.1.2001 Hämeen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) soveltamisesta menekinedistäjän työhön ja matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan. Äänestys 4–3.

  Työaikalaki (605/1996) Hämeen työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1372-00

  14.12.2000 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko vuosilomalain (272/1973) mukaista työkyvyttömyyden yhdenjaksoista kestoa koskevaa seitsemän päivän sääntöä tulkittava niin, että ensimmäiselle yhdenjaksoiselle sairauslomalle sijoittuvan seitsemän päivän tultua täyteen tämän ajan ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta ei ole luettava vuosilomaksi, vaikka työntekijä olisikin välillä tervehtynyt ja pitänyt osan vuosilomastaan ennen sairastumistaan uudelleen.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973)
 • Lausunto TN 1371-00

  26.10.2000 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työaikalakia (605/1996) sovellettava X:n tekemään työhön aluetoimitsijana Ammattiliitto A ry:n palveluksessa.

  Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työoloista (605/1946) Uudenmaan työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1370-00

  21.9.2000 Yksityishenkilö X on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miten työajan lyhennys vaikuttaa vuosilomapalkkaan. Työneuvosto jättänyt asian tutkimatta.

  Yksityishenkilö X Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946)
 • Lausunto TN 1369-00 ään. 5-2

  21.9.2000 Mikkelin työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa palolaitoksen viranhaltijoiden oikeudesta kieltäytyä varallaolosta työaikalain (605/1996) perusteella. Äänestys 5–2.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Mikkelin työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1368-00

  15.6.2000 Akava ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työpaikkapäivystyksessä toimivien ”keikkapäivystäjien” työhön sovelletaan 1.4.1998 voimaan tulleita vuosilomain (272/1973, muut. 460/1997) säännöksiä.

  Akava ry Työaikalaki (605/1996) Vuosilomalaki (272/1973) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946)
 • Lausunto TN 1367-00 ään. 7-2 ja 6-3

  8.6.2000 Vaasan hovioikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (604/1946) ja työaikalain (605/1996) soveltamisesta puhelinkeskustelija X:n työskentelyyn. Äänestys 7–2 ja 6–3.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaki (400/1978) Vaasan hovioikeus
 • Lausunto TN 1366-00

  2.3.2000 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (272/1973) 3 §:n 3 momentin toisen virkkeen tulkinnasta. Työneuvoston lausuntoa on pyydetty siitä, onko työajan lyhentämisjärjestelyyn sovellettava vuosilomalain 3 §:n 3 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettua vuosiloman ansaintasääntöä.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973)
 • Lausunto TN 1365-00

  3.2.2000 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) viikoittaisen vapaa-ajan tulkinnasta.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1364-00

  17.2.2000 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko työaikalain (605/1996) mukaan toteuttaa menettely, jossa jaksotyössä työvuorot järjestetään työehtosopimuksen säännöllisen päivittäisen työajan 7 tuntia ja 39 minuutin pituisiksi, mutta jaksotyössä oleville maksetaan kuitenkin ylityökorvaukset siten kuin jaksotyön ylityökorvauksista on säädetty.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (605/1996) Laki työtuomioistuimesta (646/1973)
 • Lausunto TN 1363-99

  18.11.1999 Vantaan käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa erityisesti siihen, onko X ollut sellaisessa asemassa, että häneen olisi sovellettava vuonna 1995 voimassa olleen kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain (400/1978) 1 §:n 2 momentin 2 kohtaa ja/tai kyseisen lain 1 §:n 2 momentin 3 kohtaa.

  Työaikalaki (605/1996) Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaki (400/1978) Vantaan käräjäoikeus
 • Lausunto TN 1362-99

  18.11.1999 Hämeen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko ja millä edellytyksillä X:n työskentelyyn A Oy:ssä ollut noudatettava työaikalakia (605/1996) tai/ja sitä edeltänyttä työaikalainsäädäntöä. Lisäksi lausuntoa on pyydetty siitä, missä määrin ja millä edellytyksillä X:n työssä matkustamiseen käyttämä aika luetaan työaikaan sisältyväksi.

  Työaikalaki (605/1996) Hämeen työsuojelupiiri Työsopimuslaki (320/1970) Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaki (400/1978)
 • Lausunto TN 1361-99

  4.11.1999 Mikkelin työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työskentelyyn 1.8.1996-13.6.1997 A Oy:ssä sovellettava vuosilomalakia (272/1973). Työsuojelutoimisto on viitannut pyynnössään Uudenmaan työsuojelupiiri pyytämään lausuntopyyntöön, joka koskee X:n työskentelyä A Oy:ssä pääkaupunkiseudulla.

  Mikkelin työsuojelupiiri Vuosilomalaki (272/1973) Työsopimuslaki (320/1970) Laki työntekijän vuosilomasta (199/1960)
 • Lausunto TN 1360-99

  4.11.1999 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, onko X:n työskentelyyn 29.3.1997-27.3.1998 A Oy:ssä sovellettava vuosilomalakia (272/1973). Työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostoa ottamaan käsittelyssä huomioon, että X on tehnyt vastaavalla tavalla työtä A Oy:ssä syksyllä 1996.

  Uudenmaan työsuojelupiiri Vuosilomalaki (272/1973) Työsopimuslaki (320/1970) Laki työntekijän vuosilomasta (199/1960)
 • Lausunto TN 1359-99 ään. 5-2

  17.6.1999 Espoon käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:ään sovellettava työaikalakia (604/1946). Äänestys 5–2.

  Työaikalaki (604/1946) Talonmiesten työaikalaki (284/1970) Espoon käräjäoikeus
 • Lausunto TN 1358-99

  17.6.1999 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työnantajan menettely ollut vuosilomalain (272/1973) mukaista, kun työntekijöiden vuosiloma on määrätty alkamaan työntekijöiden vapaapäivänä. Lausuntopyynnössä kuvatussa tapauksessa tehtaan työntekijät työskentelevät paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaisessa työaikamuodossa, joka on yksilöity numerolla 27.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Vuosilomalaki (272/1973)
 • Lausunto TN 1357-99

  15.4.1999 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) soveltamisesta myyntityötä tekevään X:ään ja matkaan käytetyn ajan lukemisesta työaikaan.

  Työaikalaki (605/1996) Uudenmaan työsuojelupiiri