Valtioneuvoston asetus TEM/2018/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yritystukien tutkimusjaostosta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Anne Rothovius, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063532
Asia
Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi riippumaton yritystukien tutkimusjaosto. Tavoitteena on tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikanteossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimusjaoston tehtävänä olisi arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä, kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa ja tehdä riippumattomia arvioita yritystuista. Tutkimusjaosto voisi hankkia tutkimuksia ja selvityksiä tähän tarkoitukseen käytettävissä olevilla määrärahoilla tai muulla rahoituksella tehtävänsä hoitamiseksi. Tutkimusjaosto julkistaa vuosittain arvion yritystukijärjestelmän kehittymisestä. Tutkimusjaostoon kuuluisi puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten tulee edustaa taloustieteen asiantuntemusta. Valtioneuvosto määräisi tutkimusjaoston puheenjohtajan ja jäsenet työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä neljän vuoden toimikaudeksi. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää yliopistoilta yhteisen ehdotuksen tutkimusjaoston neljäksi jäseneksi. Tutkimusjaosto nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Tutkimusjaostolla olisi asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten sihteeri. Työ- ja elinkeinoministeriö nimittäisi sihteerin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä tammikuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yritystukien tutkimusjaostosta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Hallituksen vuoden 2019 talousarvioesityksen työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenomomentti 32.01.01 (siirtomääräraha 3 v) sisältää määrärahaa 200 000 euroa yritystukien vaikuttavuusarviointiin. Tutkimusjaoston toimintamenot sekä tutkimukset ja selvitykset on tarkoitus maksaa momentin määrärahasta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen