Hallituksen esitys TEM/2022/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 44/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eleonoora Eilittä, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047253
Asia
Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi päästökauppalakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön muutettu kasvihuonekaasujen tarkkailua ja raportointia koskeva komission täytäntöönpanoasetus, jonka myötä päästökaupassa kestävyyskriteerisääntelyn soveltamista voidaan siirtää vuodella. Ehdotetun lain mukaan vuoden 2022 aikana päästökaupassa polttoon käytetyt bionesteet ja biomassapolttoaineet katsottaisiin nollapäästöisiksi. Vuoden 2022 aikana päästökaupassa ei edellytettäisi kestävyyskriteerien osoittamista nollapäästöisyyden ehtona. Esityksen tavoitteena on toiminnanharjoittajien yhdenmukaisen kohtelun ja sääntelyn varmistaminen EU:n laajuisessa päästökauppajärjestelmässä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja on voimassa 31.12.2022 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen