Alueiden kehittäminen on yhteistyötä

Alueiden kehittämistä tehdään eri viranomaisten ja muiden toimijoiden laajana yhteistyönä sekä keskushallinnossa että alueilla. Ministeriöiden välisessä työnjaossa alueiden kehittämisen tehtävä on määrätty työ- ja elinkeinoministeriölle.

Valtioneuvosto vahvistaa hallituskaudeksi valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet. Tämä aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä.

Alueiden kehittämisen kannalta keskeiset ministeriöt määrittelevät osana tätä aluekehittämispäätöstä omaa hallinnonalaansa varten aluekehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteensä. Maakuntaohjelmissa taas linjataan alueen kehittämistä maakunnassa.  Maakuntien liitot toimivat aluekehittämisviranomaisina maakunnissa.

ELY-keskukset edistävät osaltaan alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

Maakuntien ja eri viranomaisten tulee ottaa aluekehittämispäätös huomioon omassa toiminnassaan, näin voidaan varmistaa kansallisesti tärkeiden tavoitteiden toteuttaminen kaikessa alueiden kehittämiseen liittyvässä toiminnassa.

Alueiden kehittämisen tavoitteet, viranomaisten tehtävät ja ohjelmat on määritelty laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014).

Aluekehittämisjärjestelmä uudistuu

Valmisteilla oleva maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia alueiden kehittämisessä noudatettavaan suunnittelujärjestelmään. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt aluekehittämisjärjestelmän kokonaisvaltaisen uudistamisen ja valmistelee tarvittavat lakimuutokset yhteistyössä eri ministeriöiden, aluehallinnon ja muiden alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa.

Maakuntauudistuksen myötä valtion ja maakuntien suhdetta ja toimintatapoja rakennetaan osin uudelleen. Maakuntauudistus edellyttää muutoksia myös alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmään, josta nykyisin säädetään alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa. 

TEM on asettanut aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen säädösvalmistelun lakityöryhmän ja ohjausryhmän. Lisäksi aluekehittämisjärjestelmän uudistamista varten on asetettu työryhmä, joka valmistelee esityksiä lakityöryhmän ja ohjausryhmän käsittelyyn. Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä alueiden kehittämisen keskeisten tahojen kanssa (ministeriöt, maakuntien liitot, valtion aluehallinto, korkeakoulut, järjestöt, aluekehitykseen liittyvät työryhmät).

Maakuntauudistuksen jälkeen alueiden kehittämisestä vastaavat maakunnat ja valtio. Maakunnat vastaavat alueensa strategisesta kehittämisestä yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Valtiolla on jatkossakin vahva intressi alueiden elinvoiman ja kasvun – ja sitä kautta koko Suomen menestymisen edistämisessä. Aluekehittämisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä käsitellään aluekehittämisen suunnitelua, toimintatapoja ja toimijoiden roolia.

Lisätietoja maakuntauudistuksesta.

Nykyinen aluekehittämisjärjestelmä

 

Lisätietoja: Petra Stenfors