Avaruusteknologia on otettu tehokkaasti käyttöön

Aalto1-piensatelliitti, Aalto-ylliopisto

Avaruustoiminta liittyy laaja-alaisesti suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreihin.

Avaruusteknologia vaikuttaa esimerkiksi:

 • sääennusteiden laadinnassa
 • autopaikannuksessa
 • TV-lähetyksissä
 • yhteiskunnan keskeisten toimintojen turvaamisessa (mm. meriturvallisuus ja metsäpalot)
 • ympäristönsuojelussa (mm. kaivostoiminta)
 • pelastuspalveluissa ja
 • kuljetusten ja logistiikan hallinnassa.

Avaruuteen käsitteenä liittyy läheisesti korkea teknologia ja yhteiskuntaa hyödyttävät sovellukset, jotka vahvistavat mm. avoimen paikkatiedon kautta myös palveluiden kilpailukykyä. Kaukokartoituksen, satelliittiliikenteen ja satelliittipaikannuksen sovellukset tähtäävät globaaliin liiketoimintaan.

Suomen avaruustoiminnan neljä keskeistä alaa ovat:

 • avaruuden ja maapallon tieteellinen tutkimus
 • satelliittikartoitus
 • satelliittipaikannus ja
 • avaruusteollisuus

Strategia linjaa Suomen avaruustoiminnan kärjet

Suomalaista avaruustoimintaa hyödynnetään tulevina vuosina erityisesti arktisen alueen ratkaisuissa ja avoimien tietoaineistojen käytössä. Tavoitteena on, että Suomen avaruustoiminta nousee valituilla aloilla maailman huipputasolle vuoteen 2020 mennessä.

Suomen avaruustoiminnan strategiassa 2013-2020 esitetään suomalaisen avaruustoiminnan visio, tavoitteet ja kehittämisstrategia. Strategian tavoitteet painottuvat yhteiskunnan kannalta tärkeisiin sovelluksiin.

Strategian linjaamat kärkihankkeet kohdentuvat seuraaville alueille:

 • avaruussovelluksilla vastataan arktisen alueen kasvaviin vaatimuksiin
 • palveluiden kilpailukykyä vahvistetaan avoimen paikkatiedon avulla
 • tieteellisen tutkimuksen tasoa nostetaan nojautuen Euroopan avaruusjärjestön ja Euroopan unionin ohjelmiin ja
 • avaruusteollisuus vastaa erikoistumalla ja sovelluksilla kiristyvään kilpailuun.

Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa kansalliset toimijat yhteen

Avaruusasiat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja ne ylittävät hallinnonrajat. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii neuvoa-antavana elimenä avaruusasiain neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat.

Neuvottelukunta on vastannut myös kansallisen avaruusstrategian 2013-2020 laadinnasta ja seuraa järjestelmällisesti sen toteutumista. Suomalaisten osallistumista Euroopan avaruusjärjestön (ESA) tutkimus- ja tiedeohjelmissa koordinoi Tekes.

Lisätietoja: Maija Lönnqvist