Energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka

  1. edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,
  2. edistävät energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista
  3. vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Energiatuella pyritään erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista.

Tuen ensisijaisena tavoitteena on vaikuttaa investoinnin käynnistymiseen parantamalla sen taloudellista kannattavuutta ja pienentämällä uuden teknologian käyttöönottoon liittyviä taloudellisia riskejä.

Tukipäätökset käsitellään pääsääntöisesti (Tekesissä). Investointikustannuksiltaan yli 5 miljoonan euron hankkeet sekä hankkeet, joihin sisältyy uutta teknologiaa, käsitellään työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla.

 

Lisätietoja:
Pekka Grönlund, uusiutuvien energialähteiden hankkeet
Kati Veijonen, uusiutuvien energialähteiden hankkeet
Pekka Kärpänen,  energiansäästöä ja energiatehokkuutta koskevat hankkeet