Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 6.9.2017.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HE luonnos

RP utkast

Lisätietoja antaa:

Hallitusneuvos Susanna Siitonen, p. 029 504 8932 (7.8.2017 alkaen)

(etunimi.sukunimi@tem.fi)

Lausuntopyyntö: Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävän työryhmän mietintö

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 1.9.2017 mennessä. Ruotsinkielisten vastausten osalta määräaikaa pidennetty 6.9.2017.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mietintö

SV-pykälät

Lisätietoja antavat:

työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tarja Kröger
hallitusneuvos Jan Hjelt
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
etunimi.sukunimi@tem.fi

 

Lausuntopyyntö: Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 1.9.2017 mennessä. Ruotsinkielisten vastausten osalta määräaikaa on pedennetty 7.9.2017 asti.


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mietintö

SV-pykälät

Lisätietoja antavat:

työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
hallitusneuvos Tarja Kröger
hallitusneuvos Jan Hjelt
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner
etunimi.sukunimi@tem.fi

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

Lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisenä viimeistään 25.8.2017 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi ja virve.haapajarvi@tem.fi. Merkitse lausuntoon asianumero TEM/435/00.04.01/2017.

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

Begäran om utlåtande över rapporten från arbetsgruppen för bedömning av konkurrensreglerna för social- och hälsövårdsbranschen

Ruotsinkieliset pykälät

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 30/2017

Lisätietoja antaa 3.8.2017 alkaen Virve Haapajärvi, p. 029 504 7027

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa 7.8.2017 mennessä oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä.

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos
Hallituksen esitysluonnos, ruotsinnos

Lisätietoja:
Mikko Huuskonen (p. 029 50 63732) - mikko.huuskonen(at)tem.fi

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 13 päivänä toukokuuta 2015 työryhmän uudistamaan matkatoimistojen vakuusjärjestelmää. Työryhmän tehtävänä oli selvittää vakuusjärjestelmän eri kehittämisvaihtoehtoja mukaan lukien nykyinen vakuusjärjestelmä sekä kirjoittaa mahdolliset ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työryhmässä olivat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry ja Finanssiala ry.

Työryhmä luovutti yksimielisen mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle 14.6.2017.

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi kaksi uutta lakia. Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista koskisi matkapakettien ja yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjoamista ja vakuusjärjestelmää. Laki korvaisi voimassa olevan valmismatkaliikkeistä annetun lain. Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta koskisi maksun määräämistä matkapalveluyhdistelmien tarjoajille. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia Harmaan talouden selvitysyksiköstä.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta 26.7.2017 mennessä.

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi avaruustoiminnasta sekä avaruusesineiden rekisteröintiä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa 21.8.2017 mennessä oheisesta hallituksen esityksestä. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi avaruusesineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen sekä lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki avaruustoiminnasta. Laissa säädettäisiin avaruustoiminnan luvanvaraisuudesta ja avaruusesineiden rekisteröinnistä sekä toiminnan harjoittajan vastuista ja velvollisuuksista. Laki avaruustoiminnasta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan Suomen liittymiskirjan tallettamisesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi 21.8.2017 mennessä.  Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitenumerot TEM2425/00.04.01/2016 ja TEM001:00/2017.

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos
Hallituksen esitysluonnos ruotsiksi Ruotsinkielisen HE-luonnoksen osalta lausuntoaikaa on jatkettu 25.8.17 asti.

tem.fi/avaruuslaki
Hankeikkuna

Lisätietoja antavat:
Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka - marjaana.aarnikka(at)tem.fi
Lakimies Maija Lönnqvist - maija.lonnqvist(at)tem.fi

Lausuntopyyntö ILOn standardiaiheesta 2018: naisiin ja miehiin työelämässä kohdistuvan väkivallan ja häirinnän lopettaminen

ILOn raportin "Report V (1): Ending violence and harassment against women and men in the world of work" lopussa on kysely, jonka tulokset toimivat pohjana vuoden 2018 työkonferenssin keskustelua varten laadittavalle taustaraportille. Raportti on saatavissa tästä linkistä.

Lausuntopyyntö
Kyselylomake

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti muokkauskelpoisina tekstitiedostoina viimeistään 14.8.2017 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi. Merkitse lausuntoon asianumero TEM1207/04.03.02/2017

Lisätietoja antavat:
hallitusneuvos Liisa Heinonen puh. 050 396 0605, 21.7 saakka
erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 046 922 9858, 14.7. saakka
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, puh. 050 396 0194, 10.7 lähtien
(etunimi.sukunimi(at)tem.fi)

Lausuntopyyntö kaupparekisterin kehittämistä koskevasta työryhmämuistiosta

Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 31.8.2017 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Merkitse lausuntoon asianumero TEM/781/00.04.01/2015.

Lausuntopyyntö

Muistio on julkaistu sähköisesti osoitteessa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80011

Lisätietoja antavat:
Hallitussihteeri Mika Kotala (+358 29504 7033) lomalla 24.6.-23.7. ja 11.-21.8.2017
Hallitusneuvos Liisa Huhtala (+358 29504 7062) lomalla 19.7.-11.8.2017