Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa 7.8.2017 mennessä oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä.

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos

Hallituksen esitysluonnos, ruotsinnos

Lisätietoja:
Mikko Huuskonen (p. 029 50 63732) - mikko.huuskonen(at)tem.fi

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 13 päivänä toukokuuta 2015 työryhmän uudistamaan matkatoimistojen vakuusjärjestelmää. Työryhmän tehtävänä oli selvittää vakuusjärjestelmän eri kehittämisvaihtoehtoja mukaan lukien nykyinen vakuusjärjestelmä sekä kirjoittaa mahdolliset ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Työryhmässä olivat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry ja Finanssiala ry.

Työryhmä luovutti yksimielisen mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle 14.6.2017.

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi kaksi uutta lakia. Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista koskisi matkapakettien ja yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjoamista ja vakuusjärjestelmää. Laki korvaisi voimassa olevan valmismatkaliikkeistä annetun lain. Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta koskisi maksun määräämistä matkapalveluyhdistelmien tarjoajille. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia Harmaan talouden selvitysyksiköstä.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta 26.7.2017 mennessä.

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi avaruustoiminnasta sekä avaruusesineiden rekisteröintiä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa 21.8.2017 mennessä oheisesta hallituksen esityksestä. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi avaruusesineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen sekä lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki avaruustoiminnasta. Laissa säädettäisiin avaruustoiminnan luvanvaraisuudesta ja avaruusesineiden rekisteröinnistä sekä toiminnan harjoittajan vastuista ja velvollisuuksista. Laki avaruustoiminnasta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan Suomen liittymiskirjan tallettamisesta.

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos

tem.fi/avaruus

Hankeikkuna

Lisätietoja antavat:
Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka - marjaana.aarnikka(at)tem.fi
Lakimies Maija Lönnqvist - maija.lonnqvist(at)tem.fi

Lausuntopyyntö ILOn standardiaiheesta 2018: naisiin ja miehiin työelämässä kohdistuvan väkivallan ja häirinnän lopettaminen

ILOn raportin "Report V (1): Ending violence and harassment against women and men in the world of work" lopussa on kysely, jonka tulokset toimivat pohjana vuoden 2018 työkonferenssin keskustelua varten laadittavalle taustaraportille. Raportti on saatavissa tästä linkistä.

Lausuntopyyntö

Kyselylomake

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti muokkauskelpoisina tekstitiedostoina viimeistään 14.8.2017 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi.

Lisätietoja antavat:
hallitusneuvos Liisa Heinonen puh. 050 396 0605, 21.7 saakka
erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 046 922 9858, 14.7. saakka
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, puh. 050 396 0194, 10.7 lähtien
(etunimi.sukunimi(at)tem.fi)

Lausuntopyyntö kaupparekisterin kehittämistä koskevasta työryhmämuistiosta

Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 31.8.2017 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Merkitse lausuntoon asianumero TEM/781/00.04.01/2015.

Lausuntopyyntö

Muistio on julkaistu sähköisesti osoitteessa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80011

Lisätietoja antavat:
Hallitussihteeri Mika Kotala (+358 29504 7033) lomalla 24.6.-23.7. ja 11.-21.8.2017
Hallitusneuvos Liisa Huhtala (+358 29504 7062) lomalla 19.7.-11.8.2017

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laiksi yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Esityksissä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta, laki yksityisistä rekrytointipalveluista ja laki kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi työttömyysturvalakia (1290/2002) ja eräitä muita lakeja muutettaisiin. Esitykset liittyvät valmisteilla olevaan kasvupalvelu-uudistukseen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki (1369/2014l), alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettu laki (7/2014),  valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (9/2013), sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) ja kotoutumisen edistämisestä annettu laki  (1386/2010) ehdotetaan kumottaviksi.

Lausuntoaika päättyy 16.6.2017 klo 16.15. Ruotsin kieltä käyttävien osalta lausuntoaikaa on jatkettu 10.7.2017 saakka.

Lisätietoja kasvupalvelu-uudistuksesta: http://tem.fi/maakuntauudistus

Lisätietoja:

  • Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista, työttömyysturvaa koskevat muutokset, kumottavista laeista laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja laki sosiaalisista yrityksistä: hallitusneuvos Tiina Korhonen (tiina.korhonen(at)tem.fi tai 0295047076)
  • Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelun rahoittamisesta, kumottavista laeista laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi: neuvotteleva virkamies Mikko Ojala (mikko.ojala(at)tem.fi tai 029 50 63506). Neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala (sirpa.hautala(at)tem.fi tai 029 50 63684) ajalla 12.6. – 16.6.2017
  • Laki kotoutumisen edistämisestä: maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen (sonja.hamalainen(at)tem.fi  tai 029 50 47112)
  • Lausunnon antamiseen liittyvät käytännön/tekniset asiat: suunnittelija Päivi Kärhä (paivi.karha(at)tem.fi).

Liitteet:

Lausuntopyyntö
Begäran om utlåtande
Lausuntopyyntökysely (linkki Questback-kyselyyn)
Lausuntopyyntökysely PDF-tiedostona
Lausuntopyyntökysely word-tiedostona

HE-luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE-luonnos: Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä

Kuntaan ohjaamista koskevat pykälät hallituksen esityksessä laiksi kotoutumisen edistämisestä

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster, lag om finansiering av regionutveckling och tillväxttjänster, lag om privata rekryteringstjänster och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om främjande av integration:
Detaljerna och huvudsakliga innehållet
Paragraferna