Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö; Liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistaminen

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tem.fi sekä paula.laine-nordstrom@tem.fi viimeistään keskiviikkona 20.12.2017.

Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Liisa Huhtala, puh 029 504 7062 ja hallitussihteeri Paula Laine-Nordström, puh 029 504 7110.

Lausuntopyyntö

Muistio: Lainsäädännössä käytetyt liikesalaisuuden käsitteet

Lausuntopyyntö aerosoliasetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen (1433/1993)muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 27.11.2017 sähköisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo(at)tem.fi, ja tiedoksi sirpa.sillsten(at)tem.fi.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Sirpa Sillstén, puh 029 504 7094 tai sirpa.sillsten(at).fi.

Lausuntopyyntö

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi aerosoliasetuksen muuttamisesta sekä muistio

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa valtioneuvoston asetusluonnoksesta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista viimeistään 15.11.2017.

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:stä

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama maakaasumarkkinalakityöryhmä luovutti 21.1.2016 ministeriölle ehdotuksensa maakaasumarkkinalain kokonaisuudistuksesta. Ehdotuksesta järjestettiin lausuntokierros talvella 2016.

Työryhmän ehdotuksesta järjestetyn lausuntokierroksen jälkeen Baltic Connector Oy ja Elering AS tekivät Suomen ja Baltian kaasuverkot yhdistävää Balticconnector -kaasuputkea koskevan investointipäätöksen lokakuussa 2016. Balticconnector-kaasuputki arvioidaan otettavan käyttöön vuoden 2020 alussa.

Vastaavasti Liettuan ja Puolan välisen GIPL-kaasuputken käyttöönoton arvioidaan tapahtuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Syntymässä oleva yhteys Baltian maiden kaasuinfrastruktuuriin sekä hieman myöhemmin toteutuvaksi arvioitu yhteys Euroopan unionin maakaasun sisämarkkinoihin vaikuttavat hallituksen esityksen valmisteluun.

Näitä asioita ovat työryhmän ehdotukseen verrattuna erityisesti markkinoiden avaamisen ja siirtoverkonhaltijan eriyttämisen aikataulut, siirtoverkonhaltijan eriyttämismalli sekä väliaikaisiksi tarkoitettujen ratkaisujen välttäminen. Ministeriö varaa tämän vuoksi vielä lisämahdollisuuden antaa lausuntoja hallituksen esityksen maakaasumarkkinoita koskevien lakien (esityksen lait 1-3) luonnoksista.

Lausunnot pyydetään toimittamaan ministeriölle viimeistään perjantaina 7. päivänä huhtikuuta 2017.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Arto Rajala (puh. 029 506 4828).

Lausuntopyyntö
Hallituksen esitysluonnos

Lausuntopyyntö: hallituksen esitysluonnos laeiksi työsopimuslain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Esityksen mukaan työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun määräaikaisen oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvoitteen ja työntekijän takaisinottovelvollisuuden estämättä.

Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä keskiviikkoon 22.11.2017 mennessä.Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi viitemerkinnällä TEM/2090/03.01.01/2017.

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi
Paragraferna och detaljmotivering på svenska

Lisätietoja antavat:
erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 029 504 8247; elli.nieminen(at)tem.fi
hallitusneuvos Tarja Kröger; tarja.kroger(at)tem.fi
 

Lausuntopyyntö: Liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietintö

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne Liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän mietinnöstä. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tem.fi sekä paula.laine-nordstrom@tem.fi viimeistään keskiviikkona 29.11.2017.

Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Liisa Huhtala, puh. 02950 47062 ja hallitussihteeri Paula Laine-Nordström, puh. 02950 47110.

Lausuntopyyntö

Luovutuskirje

Luonnos HE

Eriävä mielipide Palkansaajakeskusjärjestöt

Eriävä mielipide Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Liikesalaisuusdirektiivi (EU) 2016/943

Lausuntopyyntö: hakemus koskien talousvyöhykelain 6 §:n mukaista suostumusta vedenalaisen maakaasuputkiparin rakentamishankkeelle 

Tyo- ja elinkeinoministerio on vastaanottanut Nord Stream 2 AG:n ha­kemuksen, jolla pyydetaan valtioneuvoston suostumusta kahden ve­denalaisen maakaasuputken rakentamishankkeelle Suomen talousvyo­hykkeella.

Jakelussa mainittuja pyydetaan lausumaan hakemuksesta talousvyohy­kelainsaadanto huomioon ottaen.

Ministerio lahettaa hakemusasiakirjat liitteineen postitse aineiston laa­juuden vuoksi.
Lausunnot pyydetaan toimittamaan viimeistaan 1.12.2017 tyo- ja elin­keinoministerion kirjaamoon, osoitteeseen PL 32, 00023 VALTIONEU­VOSTO tai kirjaamo@tem.fi.

Lausuntopyyntö

Hakemus

Ansökan

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ydinenergia-asetuksen muuttamisessa

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ydinenergia-asetuksen muuttamisesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 20.10.2017 klo 16.15 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@tem.fi. Lausunnossa ja saatteessa on mainittava asianumero TEM/757/03.01.02/2017.

Lisätietoja asetusluonnoksesta ja asiasta antavat teollisuusneuvos Liisa Heikiheimo, puh. 029 504 7035, liisa.heikinheimo@tem.fi sekä
ylitarkastja Netta Skön, puh. 029 504 7059, netta.skon@tem.fi.
 

Lausuntopyyntö
Valtioneuston asetus, luonnos
Muistio

 

 

 

Lausuntopyyntö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupahakemuksesta Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin poistamiseksi käytöstä.  Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi viimeistään 31.3.2018. Annetussa lausunnossa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon TEM/1311/08.05.01/2017.

Lausuntopyynnöt ja hakemus

Lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntija Linda Kumpula, puh. +358 50 412 4425, sähköposti linda.kumpula@tem.fi ja yli-insinööri Jorma Aurela, puh. +358 50 592 2109, sähköposti jorma.aurela@tem.fi.

Lausuntopyyntö: Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyösopimusta koskeva hallituksen esitysluonnos

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa pohjoismaisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyösopimusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisenä viimeistään 22.11.2017 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi; iiro.ihanamaki@tem.fi ja virve.haapajarvi@tem.fi.

Lausuntopyyntö

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten välistä yhteistyösopimusta koskeva hallituksen esitysluonnos

 

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan mahdollisen kirjallisen lausunnon viimeistään  29.12.2017 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa diaarinumeron TEM/2072/03.01.01/2017.

Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Timo Meling (timo.meling@tem.fi tai 029 50 49084, paikalla 21.11.2017 alkaen).

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos

Begäran om utlåtande och utkast till regeringsproposition; det huvudsakliga innehållet och lagförslagen

 

Lausuntopyyntö kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä valtioneuvoston avustuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta asetusehdotuksesta.

Ehdotuksen tavoitteena on tarkentaa ja selkeyttää hakijoilla kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen ehtoja. Kiertotalouden investointi ja kehittämisavustuksen perustaksi ehdotetaan otettavaksi de minimis -tukea koskeva EU:n valtiontukisääntö joiden ehtoja tulee noudattaa tai ryhmäpoikkeusasetuksen ehtoja. Asetukseen ehdotetaan otettavaksi tarpeelliset säännökset, jotka koskevat mm hyväksyttäviä kustannuksia ja erityisiä hankkeissa noudatettavia ehtoja.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi 28.11.2017 mennessä. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitenumerot TEM/2200/03.01.02/2017. Annetut lausunnot julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa.

Tarvittaessa lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriössä:
Neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, email: tuija.ypya(at)tem.fi, puh. +358 29 50 62115
Hankepäällikkö Sari Tasa, email: sari.tasa(at)tem.fi, puh. +358 29 50 48242

Lausuntopyyntö
Luonnos: Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta
Muistioluonnos: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustukseksi myönnettävästä valtionavustuksesta