Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö, hallituksen esitysluonnos laiksi kilpailulain muuttamisesta

Esitysluonnoksessa esitetään otettavaksi käyttöön määräaikaiset yrityskauppavalvontasäännöt sote-sektorilla. Lausuntoversio esitysluonnoksesta on valmisteltu virkatyönä, ja se lähetetään aikataulusyistä arvioitavaksi TEM:n virkamiesesityksenä.

Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisenä viimeistään 24.5.2017 osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi ja mira.eklund(at)tem.fi.   

Lisätietoja asiasta antaa Virve Haapajärvi, virve.haapajarvi(at)tem.fi, puh 029 504 7027 ja Mira Eklund, mira.eklund(at)tem.fi, puh. 029 504 7138.

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja laiksi yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Esityksissä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta, laki yksityisistä rekrytointipalveluista ja laki kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi työttömyysturvalakia (1290/2002) ja eräitä muita lakeja muutettaisiin. Esitykset liittyvät valmisteilla olevaan kasvupalvelu-uudistukseen. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki (916/2012), työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki (1369/2014l), alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annettu laki (7/2014),  valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettu laki (9/2013), sosiaalisista yrityksistä annettu laki (1351/2003) ja kotoutumisen edistämisestä annettu laki  (1386/2010) ehdotetaan kumottaviksi.

Lausuntoaika päättyy 16.6.2017 klo 16.15.

Lisätietoja kasvupalvelu-uudistuksesta: http://tem.fi/maakuntauudistus

Lisätietoja:

- Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista, työttömyysturvaa koskevat muutokset, kumottavista laeista laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja laki sosiaalisista yrityksistä: hallitusneuvos Tiina Korhonen (tiina.korhonen(at)tem.fi tai 0295047076)

- Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelun rahoittamisesta, kumottavista laeista laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi: neuvotteleva virkamies Mikko Ojala (mikko.ojala(at)tem.fi tai 029 50 63506)

- Laki kotoutumisen edistämisestä: maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen (sonja.hamalainen(at)tem.fi  tai 029 50 47112)

- Lausunnon antamiseen liittyvät käytännön/tekniset asiat: suunnittelija Päivi Kärhä (paivi.karha(at)tem.fi).

Liitteet:

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntökysely (linkki Questback-kyselyyn)

Lausuntopyyntökysely PDF-tiedostona

Lausuntopyyntökysely word-tiedostona

HE-luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE-luonnos: Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta työttömyysturvalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä. Esitys koskee työnhakijan yritystoiminnan ja opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta sekä liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksiä.

Mahdollinen lausunto tulee toimittaa viimeistään 16.6.2017 sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)tem.fi

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Tiina Korhonen (tiina.korhonen(at)tem.fi tai 0295047076) 4.6.2017 asti ja sen jälkeen vanhempi hallitussihteeri Timo Meling (timo.meling(at)tem.fi tai 0295049084).

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi

Lausuntopyyntö: ILO:lle vuonna 2017 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.5.2017 osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi.

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Liisa Heinonen (liisa.heinonen(at)tem.fi, puh. 050 396 0605), neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen (paivi.kantanen(at)tem.fi, puh. 050 396 0194) ja erityisasiantuntija Elli Nieminen (elli.nieminen(at)tem.fi, 046 922 9858).

Yleissopimus, joka koskee kotitaloustyötä (nro 189) ja yleissopimus, joka koskee merityötä (MLC) ovat löydettävissä seuraavasta linkistä.