Vastuullisuusraportointi

Uudet tuulet puhaltavat, EU eturintamassa

Vastuullisuusraportointi on pitkälti perustunut yritysten vapaaehtoisuudelle. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Huhtikuussa 2013 EU-komissio esitteli direktiiviehdotuksensa yritysten ei-taloudellisen tiedon raportoinniksi.

 Parlamentti hyväksyi direktiiviehdotuksen 16.4.2014 ja neuvosto 24.9.2014. Kyseessä oleva tilinpäätösdirektiivin muutos koskee suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä (listayhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt), joiden työntekijämäärä ylittää 500 henkeä joiden liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa tai tase 20 miljoonaa euroa.

Direktiivin mukaan yritysten tulee toimintakertomuksen osana julkistaa selvitys toimintalinjoistaan, jotka koskevat ympäristö-, työntekijä- ja sosiaalisia asioita sekä ihmisoikeuksia, korruption torjuntaa ja lahjontaa. Selvityksessä tulee myös antaa lyhyt kuvaus yhtiön liiketoimintamallista sekä kertoa toimintalinjoihin liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

Selvitys on mahdollista antaa osana toimintakertomusta. Lisäksi se voidaan antaa erillisenä selvityksenä tai kansainväliseen raportointikehykseen perustuvana erillisraporttina edellyttäen, että ne täyttävät selvityksen tietovaatimukset ja julkistus tapahtuu yhdessä toimintakertomuksen kanssa tai vaihtoehtoisesti 6 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä yhtiön internet-sivuilla, jolloin toimintakertomuksessa tulee olla viittaus kyseiseen raporttiin. Selvitykseen sovelletaan ”noudata tai selitä -periaatetta”.

Direktiivi sisältää myös velvoitteen arvopaperien liikkeeseenlaskijoille kertoa selvityksessään hallinto- ja ohjajärjestelmästä (corporate governance statement) yhtiön monimuotoisuuspolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta ja tuloksista. Säännös koskee pääasiassa suuria arvopaperien liikkeeseenlaskijoita (työntekijämäärä 250 henkeä); pienet ja keskisuuret on suljettu soveltamisalasta pois.

Maakohtaisen veroraportoinnin osalta komissio velvoitettiin seuraamaan ja raportoimaan OECD:n hankkeiden etenemisestä sekä vakavaraisuus- ja tilinpäätösdirektiivien vastaavien säännösten täytäntöönpanosta. Raportin yhteydessä komission tulee tehdä ehdotuksensa mahdolliseksi maakohtaiseksi veroraportoinniksi.

Direktiivi on saatettava voimaan Suomessa 6.12.2016 mennessä. Raportointivelvoite tulisi näin ollen koskemaan aikaisintaan tilikautta 2017.

Lisätietoja: Marja Hanski

Muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista koskeva direktiivi

Kansainväliset raportointikehykset