Valtioneuvoston asetus Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja vuosina 2022–2026 koskevasta tuesta

TEM049:00/2021 Säädösvalmistelu

Valtionavustuslain (688/2001) nojalla on tarkoitus antaa uusi valtioneuvoston asetus tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM049:00/2021

Asianumerot VN/14150/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.7.2021 – 16.12.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 1112/2021

Yhteyshenkilö
Nicoleta Kaitazis, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 067
[email protected]

Yhteyshenkilö
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 092
[email protected]

Yhteyshenkilö
Saara Ylikraka, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 321
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä muun muassa vetyhankkeissa ja uuden energiateknologian hankkeissa.

Valtionavustuslain 8 §:n nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026. Asetus vastaisi sisällöltään hyvin pitkälti energiatuen myöntämiseen sovellettavaa voimassa olevaa energiatukiasetusta (VNA 1098/2017). Asetuksessa säädettäisiin muun muassa tuettavista hankkeista, hyväksymisen edellytyksistä, tukitasoista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi asetuksessa vahvistettaisiin hankkeiden valmistumiseen ja raportointiin liittyviä määräaikoja, jotka perustuvat erityisesti ns. RRF-asetuksessa ja Suomen elpymis- ja palautussuunnitelmassa asetettuihin määräaikoihin.

Tukea voitaisiin myöntää Suomen elpymis- ja palautussuunnitelmassa määritellyille energiainfrastruktuurihankkeille, uuden energiateknologian käyttöönottoon, vähähiilisen vedyn tuotantoon ja varastointiin, hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Tuen myöntämisistä päättäisivät työ- ja elinkeinoministeriö sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella. Lisäksi Business Finland päättäisi tuen myöntämisestä Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille (Important Projects of Common European Interest) vetyhankkeille.

Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2022.

Tiivistelmä

Valtionavustuslain (688/2001) nojalla on tarkoitus antaa uusi valtioneuvoston asetus tuesta Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille vuosina 2022–2026.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2021/241 elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (RRF-asetus) annettiin 12 päivänä helmikuuta 2021. Elpymis- ja palautumistukivälineen tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden elpymistä Covid-19-kriisistä sekä puuttua Covid-19-kriisin kielteisiin vaikutuksiin ja seurauksiin unionissa.

Saadakseen rahoitustukea jäsenvaltioiden tulee esittää kansallinen elpymis- ja palautussuunnitelma. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jolla pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Suunnitelma jakautuu neljään pilariin: vihreä siirtymä; digitalisaatio; työllisyys; ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Vihreän siirtymän pilarin osa-alueiden alla on tarkoitus suunnitelman mukaan tukea muun muassa energiainfrastruktuuri-investointeja, hukkalämmön talteenottoa, uutta energiateknologiaa, teollisuuden sähköistämishankkeita sekä vetyhankkeita.

Lisää aiheesta