Positiivisen rakennemuutoksen edistäminen

Positiivisella rakennemuutoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa alueen elinkeinorakenne ja työllisyys muuttuvat nopeasti, kun yritys perustaa uuden tuotantoyksiön tai lisää muuten merkittävästi työpaikkoja. Yhden toimialan positiiviset uutiset aktivoivat koko alueen elinkeinoelämää, mikä puolestaan johtaa kasvuun myös muilla toimialoilla ja muualla Suomessa.

Tällä hetkellä positiivinen rakennemuutos on käsillä erityisesti Lounais-Suomessa, mutta vastaavia tilanteita voi olla edessä myös muualla Suomessa.  Globaalissa ympäristössä toimivat yritykset vaativat laadukkaat toimintaedellytykset sekä osaavaa työvoimaa. Positiivisen rakennemuutoksen edistäminen edellyttää paitsi nopeita ja tehokkaita lyhyen aikavälin toimia, myös pitemmän aikavälin muutoksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 4.4.2017 kutsunut East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen puheenjohtajan, entisen pääministerin Esko Ahon selvittämään positiivisen rakennemuutoksen edistämiseen tarvittavaa toimintamallia ja käytännön ratkaisuja. Selvityksessä on hyvä tarkastella ilmiötä kansallisesti ja hahmottaa kerrannaisvaikutukset sekä verkottumisen ja alihankintaketjujen luomat uudet mahdollisuudet.

Selvitysmiehen tehtävänä on:

  • selvittää, miten tuotannon sijoittumista ja investointeja uusille alueille ja toimialoille voidaan edesauttaa sekä miten voidaan nykyistä paremmin sopeutua toimialojen kasvu- ja taantumavaiheisiin
  • tehdä ehdotus toimintamalliksi, jolla positiivista rakennemuutosta tulisi ohjata valtakunnallisesti ja alueellisesti
  • tunnistaa keinoja tulevaisuuden innovaatiokyvykkyyden ja kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi
  • kartoittaa keinoja ja välineitä, joilla vastataan työvoiman kysyntään ja edistetään työvoiman liikkuvuutta
  • päivittää meriteollisuuden tilannekuva
  • selvittää yritysten ja liiketoimintaekosysteemien kasvun esteitä ja tarvittavia toimenpiteitä erityisesti meriklusterin osalta
  • määrittää tarvittavia resursseja pääasiassa olemassa olevan rahoituksen pohjalta

Selvitysmiehen tulee raportoida tuloksista 30.6.2017 mennessä, jonka jälkeen voidaan päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Takaraja jatkotoimenpiteille on 31.8.2017.

Selvitysmiehen yhteyshenkilöinä toimivat:

neuvotteleva virkamies Johanna Osenius (yritys- ja alueosasto)

neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa (työllisyys- ja yrittäjyysosasto

kehittämispäällikkö Maija Uusisuo (elinkeino- ja innovaatio-osasto).