Työaika ja vuosiloma

Työaikalaki on työaikaa sääntelevä yleislaki, jota sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Työaikaa koskevia säännöksiä on lisäksi nuorista työntekijöistä annetussa laissa, merityöaikalaissa ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetussa laissa sekä EU:n tieliikenteen ajo- ja lepoaikoja koskevassa asetuksessa.

Työntekijän ja virkamiehen oikeudesta vuosilomaan säädetään vuosilomalaissa. Laissa on säännöksiä vuosiloman ansainnaista, vuosiloman ajalta maksettavasta palkasta sekä vuosiloman antamisesta.

Hanke Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä (työaikalaki 30.6.2017 ja vuosilomalaki 30.6.2018 mennessä)

HE työaikalaiksi

Julkaisut

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger