Työsopimus ja työsuhde

Työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojelu. Tästä syystä työlainsäädännössä on monia säännöksiä, joista ei voi poiketa työntekijän vahingoksi.

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki. Sitä sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työsuhteessa tehtävään työhön työn laadusta riippumatta. Virkamiesten palvelussuhteista on säädetty erikseen.

Tärkeimpiä yksittäisen työntekijän työsuhteessa sovellettavia lakeja ovat:

  • työsopimuslaki
  • työaikalaki
  • vuosilomalaki
  • opintovapaalaki ja
  • yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki.

Työsopimuslain ja muun työlainsäädännön soveltaminen edellyttää, että henkilö työskentelee työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena eli työsuhteessa eikä esimerkiksi yrittäjänä. Nuoriin työntekijöihin sovelletaan lisäksi mm. nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksiä. Suomeen työhön lähetetyistä työntekijöistä ja työntekijän työsuhteen jatkumisesta varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisen aikana on säädetty erikseen. Merimiesten työsuhteista on säädetty merityölainsäädännössä.

Tiedote 7.6.2016: Paikallisen sopimisen lainsäädäntöä valmistellut työryhmä jätti mietintönsä

Etätyö

Etätyö on kotona tai muussa etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka sisällöstä ja toteuttamisesta on sovittu työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Etätyö on yksi tapa organisoida työn tekemistä.

EU:n puitesopimus etätyöstä, 2002

Työmarkkinajärjestöjen sopimus etätyötä koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanosta, 2005

Työelämän laadulla parempaa jaksamista - kuinka etätyö voi auttaa, TEM:n julkaisu 25/2009

Lisätietoja:
Antti Närhinen

Ajankohtaista

Ajankohtaiset hankkeet

Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävä työryhmä

Linkit vireillä olevien hallituksen esitysten (HE) eduskuntakäsittelyyn

HE 257/2016, laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 168/2016, eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

Seuraavissa linkeissä olevat lait ovat tulleet voimaan 1.1.2017

HE 211/2016, kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi
sisältö, ks. tarkemmin tiedote 20.10.2016

HE 105/2016, laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
sisältö, ks. tarkemmin tiedote 16.6.2016 

Julkaisut

Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän loppuraportti, 2015

Paikallista sopimista koskeva selvitys, 2015

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka, raportti, 2015

Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys, 2013

 

Lisätietoja:

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto

Lainsäädännön valmistelu:
työsopimuslaki: Nico Steiner
vuokratyö ja määräaikatyö: Jan Hjelt