Hyppää sisältöön

Genom ändring av lagen om utsläppshandel förbereder man sig på den kommande utsläppshandelsperioden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 13.30
Pressmeddelande

Regeringen har den 8 november 2018 lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utsläppshandel. Syftet med ändringen är att nationellt genomföra ändringen av EU:s utsläppshandelsdirektiv och förbereda sig på den kommande utsläppshandelsperioden.

Ändringarna gäller särskilt EU:s fjärde utsläppshandelsperiod 2021–2030. Genom ändringarna genomförs EU:s mål för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2030 i fråga om utsläppshandelssektorn.

De ändringar som föreslås i lagen gäller i synnerhet ansökningsförfarandet för utsläppsrätter som tilldelas gratis, lämnande av de uppgifter som krävs samt tilldelning av utsläppsrätter.

Genom lagen genomförs även nationella förbättringar, såsom ett förenklat förfarande för uppdatering av planen för övervakning av utsläpp samt iakttagande av ett större antal av Energimyndighetens beslut trots överklagande.

Dessutom föreslås det att de myndighetsuppgifter som gäller beviljandet av utsläppsrätter som tilldelas gratis överförs från arbets- och näringsministeriet till Energimyndigheten. Utöver dessa görs flera tekniska ändringar.

I lagen ska också ingå ett bemyndigande för statsrådet att besluta om användningen av utsläppsrätter för att uppnå målen för minskning av utsläpp inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln. Statsrådet ska också få besluta om att annullera utsläppsrätter, om elproduktionskapaciteten i Finland minskas på grund av nationella ytterligare åtgärder. I båda fallen minskas antalet utsläppsrätter som Finland kan auktionera ut i motsvarande grad.

Annulleringen av utsläppsrätter minskar intäkterna av auktioneringen av utsläppsrätter med uppskattningsvis 160 miljoner euro under perioden 2021–2030, men kostnadseffektiviteten vid fullgörandet av skyldigheten förbättras. Om statsrådet beslutar att annullera utsläppsrätter till följd av att elproduktionskapacitet stängs på grund av ytterligare nationella åtgärder, mister Finland motsvarande belopp i auktionsintäkter.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar:
Mikko Paloneva, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7063

 
Sivun alkuun