Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Försörjningsberedskapen för importerade bränslen reformeras – ett utkast till lag och förordning på remiss

Arbets- och näringsministeriet
8.6.2021 12.44
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen och förordningen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen. Utkasten kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi 8 juni–30 juli 2021.

Syftet med propositionen är att anpassa bestämmelserna om upplagringsskyldigheten för naturgas till att öppna gasmarknaden för konkurrens, förenhetliga bestämmelserna om obligatorisk upplagring, uppdatera bemyndigandena att utfärda förordning och effektivisera förfarandet för ändringssökande.

Utkasten kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi 8 juni–30 juli 2021. Utifrån utlåtandena fortsätter beredningen av ändringarna i lagen och förordningen som tjänsteuppdrag. Avsikten är att regeringspropositionen ska lämnas till riksdagen för behandling under höstsessionen. Ändringarna av lagen och förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

De viktigaste ändringarna gäller skyldigheten att upplagra naturgas. Bakom detta ligger öppnandet av den finländska gasmarknaden. Importörerna ska i fortsättningen inte längre vara lagringsskyldiga. Skyldigheten gäller näringsidkare som använder, bedriver detaljförsäljning av, säljer eller återförsäljer naturgas eller kondenserad naturgas. En liten årlig anskaffningsmängd ska inte längre utgöra en grund för befrielse från lagringsskyldigheten. 

Bestämmelserna om obligatorisk lagring av stenkol blir mer förenliga med bestämmelserna om obligatorisk lagring av naturgas och olja. Det beviljas inte längre någon lättnad för en ny lagringsskyldig med skyldighet att lagra stenkol, olja eller naturgas.

Ytterligare information:
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078
Jyrki Pohjolainen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7098
 

 
Sivun alkuun