Hyppää sisältöön
Media

Statens kärnavfallshanteringsfond får en ny verkställande direktör och en ny direktion

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2021 9.09
Pressmeddelande

Statens kärnavfallshanteringsfond fick sin första verkställande direktör med uppdraget som huvudsyssla under sin över 30-åriga historia när ekonomie magister Jukka Järvinen inledde uppdraget i början av september. Förra veckan utnämnde statsrådet också fondens direktion för perioden 1.9.2021–31.8.2024. Utnämningarna är en del av omorganiseringen av Statens kärnavfallshanteringsfond.

Statens kärnavfallshanteringsfond har till uppgift att se till att samhället har tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att sköta kärnavfallshanteringen under alla förhållanden. Fonden står utanför statsbudgeten och lyder under arbets- och näringsministeriet. Den består av tre separata fonder som är Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

Före sin nuvarande uppgift var Jukka Järvinen bland annat forskare och chef för placeringsenheten vid Statskontoret i 11 år och före det placeringschef och ränteplaceringsdirektör vid Statens pensionsfond.

Grunderna för valet av Järvinen var långvarig erfarenhet av placeringsverksamhet och inledandet av den samt mycket god kännedom om kärnavfallshanteringsfondens nuvarande placeringsverksamhet. Dessutom har han omfattande praktisk erfarenhet av ekonomisk ledning inom den offentliga förvaltningen och gedigen kompetens i förvaltning av investeringar och risker.

I samband med utnämningen av verkställande direktören utnämndes konsultativ tjänsteman Markku Kinnunen från arbets- och näringsministeriet till hans ställföreträdare.

Professor Eva Liljeblom fortsätter som ordförande för kärnavfallshanteringsfondens direktion

Statsrådet tillsatte 26.8.2021 direktionen för Statens kärnavfallshanteringsfond för mandatperioden 1.9.2021–31.08.2024. Professor Eva Liljeblom från Hanken fortsätter som ordförande för direktionen.

Till direktionsmedlemmar utsågs budgetchef Sami Yläoutinen från finansministeriet som vice ordförande och till medlemmar biträdande direktör Anu Sammallahti från Statskontoret samt ekonomidirektör Mika Niemelä och konsultativ tjänsteman Jaana Avolahti från arbets- och näringsministeriet. Avolahti är ny medlem i direktionen. Hon har tidigare också varit verkställande direktör för fonden vid sidan av sitt eget arbete.

Lagändringarna om omorganisering av statens kärnavfallshantering trädde i kraft 1.5.2021. Ändringarna gäller kärnenergilagen, lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift. Den uppdaterade regleringen tillämpas stegvis 2021–2026. 

Ändringarna gör det möjligt för placeringsverksamheten i fråga om de medel som förvaltas av fonden att vara mångsidigare och långsiktigare än tidigare. De möjliggör också större risktagning än tidigare. Dessutom ålades kärnavfallshanteringsskyldiga en skyldighet att delta i riskhanteringen i anslutning till placeringsverksamheten. 

Omorganiseringen innebar också att en ny direktion utsågs för fonden och att en rådgivande placeringsdelegation vid sidan av den tillsattes genom ett separat beslut av ministeriet. Också fondens beslutsfattande förnyas. Direktionen får nya uppgifter i anslutning till placeringsverksamheten och riskhanteringen, och operativa uppgifter överförs från direktionen till den nya verkställande direktören.

Ytterligare information:
Mirjami Tanner, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7167
Jukka Järvinen, verkställande direktör, Statens kärnavfallshanteringsfond, tfn 029 504 7357
 

 
Sivun alkuun