Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntöön kuuluvat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki (osin sosiaali- ja terveysministeriö, STM), opintovapaalaki, palkkaturvalaki sekä henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoa koskeva lainsäädäntö.

Työsopimus ja työsuhde -kohdan alasivuilla on kuvattu mm. nuoria työntekijöitä, lähetettyjä työntekijöitä, merityötä, maanpuolustusvelvollisen työsuhdeturvaa ja perhevapaita koskeva sääntely.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi mm. eri alojen työehtosopimukset.

Työlainsäädännön valvonta kuuluu suurelta osin aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueella toimiville sosiaali- ja terveysministeriön alaisille työsuojeluviranomaisille. Henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä valvoo yhteistoiminta-asiamies.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Euroopan unionin työlainsäädännön ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten valmisteluun (ks. TEM:n ILO-sivusto). Ministeriö tukee ja arvioi tutkimusten avulla mm. työlainsäädännön valmistelua ja seurantaa.

Ajankohtaiset hankkeet

Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävä työryhmä 

Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä (työaikalaki 30.6.2017 ja vuosilomalaki 30.6.2018 mennessä)

Mietinnöt ovat lausunnolla 1.9.2017 saakka, ks. lausuntopalvelu.fi.

Lisätietoja:

Ajantasainen työlainsäädäntö, lakilinkit
Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger