Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntöön kuuluvat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki (osin sosiaali- ja terveysministeriö, STM), opintovapaalaki, palkkaturvalaki sekä henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoa koskeva lainsäädäntö.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä.

Työlainsäädäntöä valmistellaan kolmikantaisesti, yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työehtoja määrittelevät työlainsäädännön lisäksi mm. eri alojen työehtosopimukset.

Työlainsäädännön valvonta kuuluu suurelta osin aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueella toimiville sosiaali- ja terveysministeriön alaisille työsuojeluviranomaisille. Henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevaa lainsäädäntöä valvoo yhteistoiminta-asiamies.

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu Euroopan unionin työlainsäädännön ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten valmisteluun (ks. TEM:n ILO-sivusto). Ministeriö tukee ja arvioi tutkimusten avulla mm. työlainsäädännön valmistelua ja seurantaa.

Ajankohtaiset hankkeet

Nollatyösopimusten käytön pelisääntöjä selvittävä työryhmä
Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä

Lisätietoja:
Ajantasainen työlainsäädäntö, lakilinkit
Työlainsäädäntöesitteet

Työlainsäädännön soveltaminen ja valvonta: Työsuojeluhallinto
Lainsäädännön valmistelu: Tarja Kröger