Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ansökan om investeringsstöd för energiteknik ska inlämnas senast 20.1.2017

Arbets- och näringsministeriet
12.12.2016 13.23
Pressmeddelande

Ansökningarna om investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik ska vara inlämnade till arbets- och näringsministeriet senast den 20 januari 2017. De inlämnade ansökningarna kan kompletteras fram till den 17 mars 2017. Det sammanlagda beloppet av stöd som står till förfogande är 40 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet har för avsikt att fatta beslut om ansökningarna vid denna ansökningsomgång i början av 2018.

Stödprogrammet har samband med regeringen Sipiläs spetsprojekt för energi. Spetsprojektets mål är att minska de tekniska och ekonomiska risker som är förenade med förnybar energi och ny energiteknik. Stödet riktas till projekt som på bästa möjliga sätt främjar framtidens energilösningar för att de nationella målen och EU:s mål för 2030 ska kunna nås. Ett ytterligare kriterium är att projekten inte skulle bli genomförda utan investeringsstöd.

Stöd kan beviljas företag, kommuner eller andra sammanslutningar för sådana investeringar vars värde överstiger 5 miljoner euro och som gäller produktion av avancerade biodrivmedel eller försöksprojekt för ny energiteknik som främjar produktionen av el eller värme eller samproduktionen av el och värme med förnybar energi eller kommersiellt ibruktagande av annan energiteknik.

De projekt som ansöker om investeringsstöd konkurrerar med varandra. Stödet beviljas utifrån en helhetsprövning som, utöver den energimängd som produceras och kostnadseffektiviteten, också beaktar särskilt nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projektet och i vilken grad tekniken eller projektet är reproducerbart samt projektets genomförbarhet.

Beslut om projekt som får stöd vid 2016 års ansökningsomgång fattas i januari 2017

I samband med den första ansökningsomgången, som avslutades i mars 2016, fick arbets- och näringsministeriet in sammanlagt 55 ansökningar om investeringsstöd för projekt för förnybar energi och ny energiteknik. Av de inkomna ansökningarna kompletterades 30 ansökningar före utgången av den utsatta tidsfristen den 17 juni.

För deras del har behandlingen fortsatt, och just nu pågår en jämförelse av projekten. Målet är att besluten om beviljande av stöd på grund av ansökningarna vid den första ansökningsomgången fattas i början av 2017.

Bland de ansökningar som togs emot vid den första ansökningsomgången fanns mångsidiga ansökningar från projekt för förnybar energi samt energispar- och energieffektivitetsprojekt. Tyngdpunkten i projekten för förnybar energi låg på sol- och vindkraftsel, biogas, geotermisk energi och s.k. hybridlösningar. Dessutom inlämnades flera ansökningar som gällde produktionen av bränsle. Det sammanlagda beloppet av stöd som beviljas projekten vid den första ansökningsomgången uppgår till högst 40 miljoner euro. De projekt som inte beviljas stöd vid denna ansökningsomgång kan, om de så önskar, delta i ansökningsomgången för 2017.

Mer information och blankett för stödansökan finns på webben:
http://tem.fi/uusiutuvan-energian-ja-uuden-energiateknologian-investointituki

Ytterligare upplysningar:
Pekka Grönlund, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
Kati Veijonen, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170

 
Sivun alkuun