Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Finlands kollektivbaserade uppsägningsskydd är förenligt med Europeiska sociala stadgan

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
17.2.2017 13.59
Pressmeddelande

Europeiska kommittén för sociala rättigheter offentliggjorde den 31 januari 2017 ett avgörande där det slås fast att det kollektivbaserade uppsägningsskydd som anges i den finska lagstiftningen är förenligt med Europeiska sociala stadgan. Enligt kommittén, som finns i anslutning till Europarådet, skapar den finska lagstiftningen en tillräcklig balans mellan å ena sidan arbetsgivarens affärsledningsrätt och å andra sidan behovet att skydda arbetstagaren. De ekonomiska orsaker och produktionsorsaker som i 7 kap. 3 § i den gällande arbetsavtalslagen anges som grunder för uppsägning är förenliga med artikel 24 i den reviderade europeiska sociala stadgan. Europarådets ministerkommitté har behandlat beslutet och tillstyrker det enhälligt.

När det gäller den fullgoda ersättning som ska betalas med anledning av olagligt upphävande av ett anställningsförhållande konstaterade Europeiska kommittén för sociala rättigheter i sitt andra avgörande som offentliggjordes den 31 januari 2017 att artikel 24 i den sociala stadgan inte tillåter begränsning av den maximala ersättningen. Kommittén ansåg också att utöver ersättningen bör lagen dessutom innehålla en möjlighet att återställa anställningsförhållandet. Kommitténs avgörande behandlas härnäst i Europarådets ministerkommitté.

I de två organisationsklagomål som hade anförts över Finland påstods det att den finska lagstiftningen inte överensstämmer med artikel 24 i den reviderade europeiska sociala stadgan när det gäller upphävande av anställningsförhållandet. Enligt artikel 24 i den reviderade europeiska social stadgan får ett anställningsförhållande inte upphävas utan giltig orsak.  En giltig orsak kan gälla exempelvis ett företags, en inrättnings eller en enhets verksamhetsförutsättningar. I artikeln förutsätts dessutom att en arbetstagare vars anställningsförhållande upphävts utan giltig orsak ska ha rätt till fullgod ekonomisk ersättning eller annan vederbörlig gottgörelse.

Europeiska sociala stadgan är en internationell konvention som tryggar tillgodoseendet av de sociala rättigheterna i Europa. De rättigheter som anges i stadgan ska utan diskriminering garanteras alla personer som omfattas av konventionsstaternas rättskipning. Tillsynen över efterlevnaden av stadgan baserar sig på de rapporter om dess genomförande som konventionsstaterna lämnar med jämna intervall. Dessutom kan arbetsmarknadsparterna och vissa organisationer anföra klagomål över bristfälligt genomförande av bestämmelserna i stadgan till Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

Ytterligare upplysningar:
Katja Kuuppelomäki, lagstiftningssekreterare, UM, tfn 029 535 1175
Anne-Mari Mäkinen, äldre regeringssekreterare, ANM, tfn 029 504 7202

  

  

 
Sivun alkuun